Gower College Swansea

Progress Coach x 4 posts

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£24,061.00 - £26,149.00 Per Annum
Posted
28 Jun 2022
Closes
06 Jul 2022
Ref
JUN20221275
Job Level
Tutor
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ProgressCoach()-JDPS.doc

An exciting opportunity has arisen to work within our successful A level department and the wider College Learner Services team. We are seeking to appoint highly motivated, inspiring and experienced individuals to work to support staff in these departments.

You will support learners to achieve their goals, ensuring they are fully supported to succeed in their studies, helping them develop wider academic and other essential skills that will enable suitable progression. You will effectively address learner issues and concerns, including those related to attendance, punctuality, motivation and attitude to learning, to promote a positive and caring culture.

You will deliver all aspects of our A level tutorial programme to full tutor groups including our newly established GOWER mindset programme as well as mandatory aspects of our tutorial programme (e.g. safeguarding).  As well as delivery of group tutorial sessions, you will conduct regular one-to-one sessions with a cohort of learners, focussing on their targets, goals and the support they need to achieve these.  You will proactively work with learners to improve attendance, retention and attainment and address general behaviour issues, focussing on those ‘at risk’, ensuring timely referral/communication with lecturers, Learning Area Managers, and other support teams.

You will hold or be working towards a degree or level 4 qualification and have 5 GCSEs grade C or equivalent.  You must also be prepared to work towards a peer mentoring qualification.   

You will need excellent organisation and problem solving skills, the ability to work flexibly under pressure, as well as excellent attention to detail.

Past experience of teaching and/or working with young people will be required, as well as experience of arranging activities and presenting. 

In addition, you will need to demonstrate excellent I.T. and interpersonal skills to communicate effectively both internally and externally with stakeholders both in person and virtually. Welsh Language Skills – Level 3 Speaking & Listening are desirable for these posts.

Flexibility is essential to work across different College sites and on weekends and evenings when necessary.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Anogwr Cynnydd (x4)

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: ProgressCoach(Desirable)-JDPS(Cymraeg).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i weithio yn ein hadran Safon Uwch lwyddiannus a’r tîm ehangach yn adran Gwasanaethau Dysgwyr y Coleg. Rydym yn awyddus i benodi unigolion brwdfrydig, ysbrydoledig a phrofiadol i weithio i gynorthwyo staff yn yr adrannau hyn.

Byddwch yn cynorthwyo dysgwyr i gyflawni eu nodau, gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi’n llawn i lwyddo yn eu hastudiaethau, gan eu helpu i ddatblygu sgiliau academaidd ehangach a sgiliau hanfodol eraill a fydd yn galluogi dilyniant addas. Byddwch yn mynd i’r afael â phroblamu a phryderon dysgwyr yn effeithiol, gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â phresenoldeb, prydlondeb, cymhelliant ac agwedd at ddysgu, i hyrwyddo diwylliant cadarnhaol a gofalgar.

Byddwch yn cyflwyno pob agwedd ar ein rhaglen diwtorial Safon Uwch i grwpiau tiwtor llawn gan gynnwys ein rhaglen newydd, sef meddylfryd GWYR, yn ogystal ag agweddau gorfodol ar ein rhaglen diwtorial (e.e. diogelu). Yn ogystal â chyflwyno sesiynau tiwtorial grwp, byddwch yn cynnal sesiynau un-i-un rheolaidd gyda charfan o ddysgwyr, gan ganolbwyntio ar eu targedau, eu nodau a’r cymorth sydd ei angen arnynt i gyflawni’r rhain. Byddwch yn gweithio’n rhagweithiol gyda dysgwyr i wella presenoldeb, cyfraddau cadw a chyrhaeddiad a mynd i’r afael â materion ymddygiad cyffredinol, gan ganolbwyntio ar y rhai sydd ‘mewn perygl’, a sicrhau atgyfeirio/cyfathrebu amserol â darlithwyr, Rheolwyr Meysydd Dysgu, a thimau cymorth eraill.

Bydd gennych radd neu gymhwyster lefel 4 neu’n gweithio tuag ato a bydd gennych 5 gradd C ar lefel TGAU neu’r cyfwerth. Rhaid i chi fod yn barod i weithio tuag at gymhwyster mentora cymheiriaid hefyd.

Bydd angen sgiliau trefnu a datrys problemau ardderchog arnoch, y gallu i weithio’n hyblyg dan bwysau, yn ogystal â manylder rhagorol.

Bydd angen profiad blaenorol o addysgu a/neu weithio gyda phobl ifanc, yn ogystal â phrofiad o drefnu gweithgareddau a chyflwyno.

Yn ogystal, bydd angen i chi ddangos sgiliau TG a rhyngbersonol rhagorol i gyfathrebu’n effeithiol yn fewnol ac yn allanol gyda rhanddeiliaid yn bersonol ac yn rhithwir.

Sgiliau Iaith Gymraeg – Lefel 3 Siarad a Gwrando yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae hyblygrwydd yn hanfodol i weithio ar draws gwahanol safleoedd y Coleg ac ar benwythnosau a nosweithiau pan fydd angen.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).