Gower College Swansea

Learning Support Assistant - Schools Programme

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£19,090.00 - £21,173.00 Per Annum, Pro Rata
Posted
28 Jun 2022
Closes
01 Jul 2022
Ref
JUN20224137
Job Level
Tutor
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: LearningSupportAssistant-SchoolsJDPS.doc

Gower College is seeking to appoint a schools support worker to contribute to the efficient and effective operation of the exciting 14-16  schools programme . The programme offers vocational training courses for school based learners aged 14-16. 

This is a rewarding role that will require you to support and mentor young people,  some with challenging behavior supporting them to achieve their full potential. You will be required to liaise with the school staff and College lecturers, working together to create an effective environment for the learners.

You  will require confidence, resilience and excellent communication and interpersonal skills.  

The ideal applicant will have experience of working with young people in a similar job role and have a good understanding of safeguarding and supporting learners with additional needs.

You will be required to demonstrate initiative, drive and have a good sense of humour.  

Flexibility is essential to work across different college sites and with different groups of learners.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

24 hours per week, 37 weeks per annum.

Interviews will take place on Monday 4th July.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu – Rhaglen Ysgolion

Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: LearningSupportAssistant-SchoolsJDPS(Cy).doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn bwriadu penodi gweithiwr cymorth ysgolion i gyfrannu at weithrediad effeithiol ac effeithlon y rhaglen ysgolion 14-16 gyffrous. Mae’r rhaglen yn cynnig cyrsiau hyfforddi galwedigaethol i ddysgwyr ysgol 14-16 oed. 

Mae hon yn rôl foddhaus a fydd yn gofyn i chi gefnogi a mentora pobl ifanc, y bydd rhaid ohonynt ag ymddygiad heriol, gan eu helpu i gyflawni eu potensial llawn. Bydd gofyn i chi gydgysylltu â staff yr ysgol a darlithwyr y Coleg, gan gydweithio i greu amgylchedd effeithiol i’r dysgwyr.

Bydd angen arnoch hyder, gwydnwch a sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog.  

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio gyda phobl ifanc mewn rôl swydd debyg.

Bydd gennych ddealltwriaeth dda o ddiogelu a chefnogi dysgwyr ag anghenion ychwanegol.

Bydd gofyn i chi ddangos menter, gallu gyrru a bod â hiwmor da.  

Mae hyblygrwydd yn hanfodol i weithio ar draws gwahanol safleoedd y Coleg a chyda gwahanol grwpiau o ddysgwyr.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

24 awr yr wythnos, 37 wythnos y flwyddyn.

Cynhelir cyfweliadau ddydd Llun 4ydd Gorffennaf.