Apprenticeship in Business Administration Based within the College’s MIS Team

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
Apprentice rate £4.81 per hour for the first year . If over 19, NMW
Posted
27 Jun 2022
Closes
10 Jul 2022
Job Function
IT / e-learning
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Pembrokeshire College’s MIS department currently has an exciting opportunity for a proactive individual to apply for a Business Administration Apprenticeship.  This role will offer the opportunity to develop a wide range of IT skills within an extremely busy team.

If you are confident and enthusiastic, without working experience but looking for a career in that field, this could be for you.  Pembrokeshire College is a large employer and can offer many opportunities for the future.  This is initially a fixed term position to run for the duration of the qualification framework (a maximum of 18 months). 

Salary Details:    
Apprentice rate £4.81 per hour for the first year of the apprenticeship. Having completed the first year of the apprenticeship, (if the apprentice is aged 19 or over), they will move to the National Minimum Wage rate until completion of the Framework or end date of the fixed term contract.

Contract Type: 
Full-time (37 hours per week), salaried, fixed term for 18 months (from date of commencement of employment)

Holiday Entitlement:    
28 days per annum plus statutory bank holidays

Qualifications:             
Ideally 5 GCSEs A-C including Maths and English Language.

Details: 
The apprentice appointed will be committed to working towards and achieving a Level 3 Apprenticeship Framework in Business Administration.  Further details of the Framework will be given at interview. This position is based within the Management Information Services Team at the College and the person appointed will be an integral part of that team assisting the reporting and data management within the MIS Team.

The role will be Helpdesk based and will require a flexible, team oriented approach.  On the job training will be provided, together with access to both formal and informal training.  Pembrokeshire College will also provide the formal training framework for this apprenticeship.  Upon successful completion of the framework, consideration will be given to offering permanent employment at the College. The successful candidate will have the ability to communicate effectively, to use their own initiative and have a well organised approach to work.  The prioritising of tasks is essential,  as attention to detail and customer service skills. Good IT skills are desirable.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 10th July 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Prentisiaeth mewn Gweinyddu Busnes

Wedi’i leoli o fewn Tîm MIS y Coleg

Ar hyn o bryd mae gan adran MIS Coleg Sir Benfro gyfle cyffrous i unigolyn rhagweithiol a brwdfrydig wneud cais am Brentisiaeth Gweinyddu Busnes. Bydd y rôl hon yn cynnig y cyfle i ddatblygu ystod eang o sgiliau TG o fewn tîm hynod o brysur.

Os ydych chi'n hyderus ac yn frwdfrydig, heb brofiad gwaith ond yn chwilio am yrfa yn y maes hwnnw, gallai hyn fod yn addas i chi. Mae Coleg Sir Benfro yn gyflogwr mawr a gall gynnig llawer o gyfleoedd ar gyfer y dyfodol. Swydd am gyfnod penodol fframwaith y cymhwyster yw hon i ddechrau (uchafswm o 18 mis).

Manylion Cyflog:  
Cyfradd prentis o £4.81 yr awr am flwyddyn gyntaf y brentisiaeth. Ar ôl blwyddyn gyntaf y brentisiaeth, (os yw'r prentis yn 19 oed neu drosodd), byddant yn symud i gyfradd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol tan cwblhau'r Fframwaith neu ddyddiad gorffen y contract cyfnod penodol.

Math o Gontract:  
Llawn-amser (37 awr yr wythnos), cyflogedig, cyfnod penodol am 18 mis (o ddyddiad cychwyn cyflogaeth)

Hawliad Gwyliau:   28 diwrnod y flwyddyn ynghyd â gwyliau banc statudol

Cymwysterau:
 Yn ddelfrydol 5 TGAU A-C gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith.

Manylion:   
Bydd y prentis a benodir yn ymroddedig i weithio tuag at a chyflawni Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes. Rhoddir rhagor o fanylion am y Fframwaith yn y cyfweliad. Mae'r swydd hon wedi'i lleoli o fewn y Tîm Gwasanaethau Gwybodaeth Rheoli yn y Coleg a bydd y sawl a benodir yn rhan annatod o'r tîm hwnnw gan gynorthwyo'r gwaith o adrodd a rheoli data o fewn y Tîm MIS.

Bydd y rôl yn seiliedig ar waith y Ddesg Gymorth a bydd angen dull hyblyg sy'n canolbwyntio ar dîm. Darperir hyfforddiant yn y swydd, ynghyd â mynediad i hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol. Bydd Coleg Sir Benfro hefyd yn darparu’r fframwaith hyfforddi ffurfiol ar gyfer y brentisiaeth hon. Ar ôl cwblhau'r fframwaith yn llwyddiannus, rhoddir ystyriaeth i gynnig cyflogaeth barhaol yn y Coleg. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y gallu i gyfathrebu'n effeithiol, i ddefnyddio eu blaengaredd eu hunain a bydd ganddynt ddull trefnus o weithio. Mae blaenoriaethu tasgau yn hanfodol, fel sylw i fanylion a sgiliau gwasanaeth cwsmer. Mae sgiliau TG da yn ddymunol.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 10 Gorffennaf 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk