Apprenticeship in Business Administration Based within the College’s Finance Team

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
Apprentice rate £4.81 per hour for the first year . If over 19, NMW
Posted
27 Jun 2022
Closes
03 Jul 2022
Job Function
Finance
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Pembrokeshire College’s Finance Team currently have an exciting opportunity for a proactive individual to apply for a Business Administration Apprenticeship.  This role will offer the opportunity to develop a wide range of business administration skills within an extremely busy team.

If you are confident and enthusiastic, without administration experience but looking for a career in that field, this could be for you.  Pembrokeshire College is a large employer and can offer many opportunities for the future.  This is initially a fixed term position to run for the duration of the qualification framework (a maximum of 18 months). 

Salary Details: Apprentice rate £4.81 per hour for the first year of the apprenticeship. Having completed the first year of the apprenticeship, (if the apprentice is aged 19 or over), they will move to the National Minimum Wage rate until completion of the Framework or end date of the fixed term contract.

Contract Type:
30 hours per week, salaried, fixed term for 18 months (from date of commencement of employment)

Holiday Entitlement:       28 days per annum plus statutory bank holidays

Qualifications:  
Ideally 5 GCSEs A-C including Maths and English Language

Details:
The apprentice appointed will be committed to working towards and achieving a Level 3 in Business Administration.  This position is based within the Finance team at the College and the person appointed will be an integral part of that team undertaking generalist finance, student finance and reception tasks including administration.  The role will not be entirely office based and will require a flexible, team oriented approach.  A level of flexibility will occasionally be required to provide cover during times of annual leave which may exceed the 30 hours per week.  In this case any additional hours will be paid.

On the job training will be provided, together with access to both formal and informal training.  Pembrokeshire College will also provide the formal training framework for this apprenticeship.  Upon successful completion of the framework, consideration will be given to offering permanent employment at the College. 

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 3rd July 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Prentisiaeth mewn Gweinyddu Busnes

Wedi’i leoli o fewn Tîm Cyllid y Coleg

Ar hyn o bryd mae gan Dîm Cyllid Coleg Sir Benfro gyfle cyffrous i unigolyn rhagweithiol a brwdfrydig wneud cais am Brentisiaeth Gweinyddu Busnes. Bydd y rôl hon yn cynnig y cyfle i ddatblygu ystod eang o sgiliau gweinyddu busnes o fewn tîm hynod o brysur.

Os ydych chi'n hyderus ac yn frwdfrydig, heb brofiad gweinyddol ond yn chwilio am yrfa yn y maes hwnnw, gallai hyn fod yn addas i chi. Mae Coleg Sir Benfro yn gyflogwr mawr a gall gynnig llawer o gyfleoedd ar gyfer y dyfodol. Swydd cyfnod penodol y fframwaith cymhwyster (uchafswm o 18 mis) yw hon i ddechrau.

Manylion Cyflog: Cyfradd prentis o £4.81 yr awr am flwyddyn gyntaf y brentisiaeth. Wedi cwblhau blwyddyn gyntaf y brentisiaeth, (os yw'r prentis yn 19 oed neu drosodd), byddant yn symud i gyfradd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol tan cwblhau'r Fframwaith neu ddyddiad gorffen y contract cyfnod penodol.

Math o Gontract:
30 awr yr wythnos, cyflogedig, cyfnod penodol am 18 mis (o ddyddiad cychwyn cyflogaeth)

Hawl Gwyliau: 28 diwrnod y flwyddyn ynghyd â gwyliau banc statudol

Cymwysterau:
Yn ddelfrydol 5 TGAU A-C gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith

Manylion:
Bydd y prentis a benodir yn ymroddedig i weithio tuag at Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes a’i chyflawni. Lleolir y swydd hon o fewn tîm Cyllid y Coleg a bydd y sawl a benodir yn rhan annatod o’r tîm hwnnw gan ymgymryd â thasgau cyllid cyffredinol, cyllid myfyrwyr a derbynfa gan gynnwys gweinyddu. Ni fydd y rôl wedi'i lleoli'n gyfan gwbl yn y swyddfa a bydd angen agwedd hyblyg sy'n canolbwyntio ar dîm.  O bryd i'w gilydd bydd angen lefel o hyblygrwydd i gyflenwi yn ystod cyfnodau o wyliau blynyddol a all fod yn fwy na 30 awr yr wythnos. Yn yr achos hwn bydd unrhyw oriau ychwanegol yn cael eu talu.

Darperir hyfforddiant yn y swydd, ynghyd â mynediad i hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol. Bydd Coleg Sir Benfro hefyd yn darparu’r fframwaith hyfforddi ffurfiol ar gyfer y brentisiaeth hon. Ar ôl cwblhau'r fframwaith yn llwyddiannus, rhoddir ystyriaeth i gynnig cyflogaeth barhaol yn y Coleg.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 3 Gorffennaf 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk