Tutor in Motor Vehicle

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£21,560 - £25,981 BAR £26,827 - £29,808 pro rata   
Posted
24 Jun 2022
Closes
17 Jul 2022
Subject Area
Engineering
Job Level
Tutor
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Pembrokeshire College is seeking an enthusiastic tutor to join our highly committed and well-established Motor Vehicle team ideally on a full-time basis.  If you are interested in passing your skills on to the next generation, this could be the role for you:

Salary Details:
Tutor Scale:  £21,560 - £25,981 BAR £26,827 - £29,808 pro rata   
Equivalent to £12.33 - £14.85 BAR £15.33 - £17.04 per hour

Hours of Work:       
Full-time  - 37 hours per week

We welcome applications  from those who are interested in fewer hours or part-time.

Contract Type:      Salaried - permanent

Holiday Entitlement:     
28 days pro rata (increasing to 32 days for 5 years + service) plus 8 Bank   Holidays & College closure days per annum

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Sunday 17th July 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Tiwtor mewn Cerbydau Modur

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am diwtor brwdfrydig i ymuno â’n tîm Cerbydau Modur hynod ymroddgar a sefydledig, yn ddelfrydol yn llawn-amser. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trosglwyddo'ch sgiliau i'r genhedlaeth nesaf, efallai mai dyma'r rôl i chi:

Manylion Cyflog:    
Graddfa Tiwtor: £21,560 - £25,981 BAR £26,827 - £29,808 pro rata
Cyfwerth â £12.33 - £14.85 BAR £15.33 - £17.04 yr awr

Oriau Gwaith:  
Llawn-amser - 37 awr yr wythnos

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb mewn llai o oriau neu ran-amser.

Math o Gontract:   Cyflogedig - parhaol

Hawl Gwyliau:  
28 diwrnod pro rata (yn cynyddu i 32 diwrnod am 5 mlynedd + o  wasanaeth) ynghyd ag 8 gŵyl banc a diwrnodau cau'r Coleg y   flwyddyn

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, dydd Sul 17 Gorffennaf 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk