Life Skills Academy Employability Co-ordinator

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
BS22-25 BAR 26-29 (currently £23,994 - £25,981  BAR 26,827 - £29,808 pro rata)
Posted
24 Jun 2022
Closes
06 Jul 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Pembrokeshire College is looking to employ an Employability Co-ordinator to work with learners within the Life Skills Academy which is a growing curriculum area offering a range of programmes to suit learners with additional learning needs.  You will prepare them to take on paid or voluntary work placement opportunities and to develop resilience, employability and independent living skills.  The successful candidate will also build and maintain relationships with employers and external agencies and deliver an agreed number of employability sessions to learners.

Salary Details:   
BS22-25 BAR 26-29 (currently £23,994 - £25,981  BAR 26,827 - £29,808 pro rata)

Hours of Work:         Full-time - 37 hours per week    

Contract Type:     Salaried – Permanent

Holiday Entitlement:    
28 days pro rata (increasing to 32 days for 5 years + service) plus 8 Bank Holidays & College closure days per annum

Qualifications: 
You will hold a relevant minimum Level 3 qualification and;

 A recognised teaching qualification (such as AET), Assessors Award  or Job Coach qualification.  If not currently held, you will be required to undertake and achieve an appropriate qualification  within a specified timescale.

You will have a range of valuable practical skills and knowledge which you are able to demonstrate to Independent Living Skills learners to prepare them for the workplace.  You will be confident, approachable and have the ability to develop and maintain relationships with local employers, placement providers and the College’s Employment Bureau to secure realistic placement or employment opportunities. 

You will have excellent communication skills, be highly organised and flexible with  the ability to work independently.  You will have experience of coordinating projects. You will have experience of supporting or training learners with Additional Learning Needs and ideally have experience of supporting on a group basis. 

Frequent travel from various sites is required and therefore the successful candidate must have access to transport.

For an informal discussion about this position, please contact Emma Jones, Curriculum Area Manager on 01437 753368 or e.jones@pembrokeshire.ac.uk 

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Wednesday 6th July 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Cydlynydd Cyflogadwyedd    Academi Sgiliau Bywyd

Mae Coleg Sir Benfro am gyflogi Cydlynydd Cyflogadwyedd i weithio gyda dysgwyr o fewn yr Academi Sgiliau Bywyd sy'n faes cwricwlwm sy'n tyfu ac sy'n cynnig amrywiaeth o raglenni i weddu i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Byddwch yn eu paratoi i gymryd cyfleoedd lleoliad gwaith cyflogedig neu wirfoddol ac i ddatblygu gwydnwch, cyflogadwyedd a sgiliau byw'n annibynnol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn meithrin ac yn cynnal perthynas â chyflogwyr ac asiantaethau allanol ac yn cyflwyno nifer cytunedig o sesiynau cyflogadwyedd i ddysgwyr.

Manylion Cyflog:    
BS22-25 BAR 26-29  (ar hyn o bryd £23,994 - £25,981 BAR 26,827 - £29,808 pro rata)

Oriau Gwaith:     Llawn-amser - 37 awr yr wythnos

Math o Gontract:     Cyflogedig – Parhaol

Hawl Gwyliau:    
28 diwrnod pro rata (yn cynyddu i 32 diwrnod am 5 mlynedd + o   wasanaeth) ynghyd ag 8 gŵyl banc a diwrnodau cau'r Coleg y   flwyddyn

Cymwysterau:    
Bydd gennych o leiaf gymhwyster Lefel 3 perthnasol a;    Cymhwyster addysgu cydnabyddedig (fel AET), Dyfarniad Aseswr neu gymhwyster Hyfforddwr Swydd. Os nad oes gennych chi gymhwyster ar hyn o bryd, bydd gofyn i chi gyflawni cymhwyster priodol o fewn amserlen benodol.

Bydd gennych ystod o sgiliau ymarferol gwerthfawr a gwybodaeth y gallwch eu dangos i ddysgwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol i'w paratoi ar gyfer y gweithle. Byddwch yn hyderus, yn hawdd mynd atoch a bydd gennych y gallu i ddatblygu a chynnal perthnasoedd â chyflogwyr lleol, darparwyr lleoliadau a Biwro Cyflogaeth y Coleg i sicrhau lleoliad realistig neu gyfleoedd cyflogaeth.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol, byddwch yn drefnus iawn ac yn hyblyg gyda'r gallu i weithio'n annibynnol. Bydd gennych brofiad o gefnogi neu hyfforddi dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ac yn ddelfrydol bydd gennych brofiad o gefnogi ar sail 1:1 a grŵp.

Mae angen teithio'n aml o wahanol safleoedd ac felly mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus gael mynediad i gludiant.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Emma Jones, Rheolwr Maes Cwricwlwm ar 01437 753368 neu e.jones@pembrokeshire.ac.uk 

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Similar jobs

Similar jobs