Library Assistant

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking Attachments: LibraryAssistant-TermTime-JDPS-June2022.doc

The Library Service is looking for an enthusiastic person with excellent customer care skills and a can-do attitude to work in a busy and sometimes demanding learning environment. 

The successful candidate will place learners at the centre of all of their work supporting learners with a wide range of needs and abilities.  They will have the ability to encourage collaborative learning styles as well as actively ensuring that learners also have a quiet place to study.  

An active interest in digital technologies and new developments in technologies and learning is encouraged.  An ability to communicate and enthuse learners to use certain digital platforms and online learning is also welcome.

As well as encouraging digital capabilities, the successful candidate will also work in print environments, preparing and tidying book stock and ensuring that key texts remain accessible, orderly and attractive to learners.  A detailed knowledge of stock and learner needs is expected to develop in time.  Similarly, a concern for the physical environment of the library is also a necessity in order to ensure that the learner experience is maximised.

Any experience of improving accessibility to ensure all learners are able to benefit from our services would be particularly welcome.

The ability to drive and travel between campuses is an essential requirement as is the ability to work an evening as part of a rota.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.(delete if not required)

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Cynorthwyydd Llyfrgell

Reference: JUN20226552

Expiry date: 23:59, Thu, 7th Jul 2022

Location: Gorseinon

Salary: £19,090.00 - £20,140.00 Pro Rata

Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: LibraryAssistant-TermTime-JDPS-June2022(CYM).doc

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd â sgiliau gofal cwsmeriaid ardderchog ac agwedd gadarnhaol at waith mewn amgylchedd dysgu prysur ac weithiau heriol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhoi dysgwyr wrth wraidd ei holl waith gan gefnogi dysgwyr ag ystod eang o anghenion a galluoedd. Bydd gan yr ymgeisydd y gallu i annog arddulliau dysgu cydweithredol yn ogystal â sicrhau bod dysgwyr yn cael lle tawel i astudio hefyd.

Anogir diddordeb gweithredol mewn technolegau digidol a datblygiadau newydd mewn technolegau a dysgu. Byddai’r gallu i gyfathrebu ac ysgogi dysgwyr i ddefnyddio rhai platfformau digidol a dysgu ar-lein hefyd yn ddymunol.

Yn ogystal ag annog galluoedd digidol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gweithio mewn amgylcheddau print, yn paratoi ac yn tacluso stoc llyfrau ac yn sicrhau bod testunau allweddol yn parhau i fod yn hygyrch, yn drefnus ac yn ddeniadol i ddysgwyr. Ymhen amser mae disgwyl i chi ddatblygu gwybodaeth fanwl o stoc ac anghenion dysgwyr. Yn yr un modd, mae ystyriaeth o amgylchedd ffisegol y llyfrgell hefyd yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y dysgwr yn cael y profiad gorau.

Byddai unrhyw brofiad o wella hygyrchedd yn ddymunol iawn i sicrhau bod pob dysgwr yn gallu elwa ar ein gwasanaethau.

Mae’r gallu i yrru a theithio rhwng campysau yn ofyniad hanfodol yn ogystal â’r gallu i weithio gyda’r hwyr fel rhan o rota.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. )

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).