Workshop Assistant (Technician) Electrical Installation

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£19,071 - £21,560 pro rata
Posted
17 Jun 2022
Closes
28 Jun 2022
Job Level
Technician
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

We have an exciting opportunity for an individual to join the College’s Electrical team as a Technician.  This role offers excellent experience and the potential for future work for the right candidate.

Salary Details:        £19,071 - £21,560 pro rata

Hours of Work:      37 hours per week           

Contract Type:        Salaried - Permanent                                       

Holiday Entitlement:     
28 days Annual Leave (increasing to 32 days on completion of 5 years service) plus Statutory Bank Holidays & College Closure days per annum

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Tuesday 28th June 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Cynorthwyydd Gweithdy (Technegydd)

Gosodiadau Trydanol

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn ymuno â thîm Trydanol y Coleg fel Technegydd. Mae'r rôl hon yn cynnig profiad rhagorol a'r potensial ar gyfer gwaith yn y dyfodol i'r ymgeisydd cywir.

Manylion Cyflog:       £19,071 - £21,560 pro rata

Oriau Gwaith:   37 awr yr wythnos

Math o Gontract:   Cyflogedig - Parhaol                                 

Hawl Gwyliau:  
28 diwrnod o Wyliau Blynyddol (yn cynyddu i 32 diwrnod ar ôl cwblhau 5 mlynedd o wasanaeth) ynghyd â Gwyliau Banc Statudol a dyddiau cau’r Coleg y flwyddyn

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Fawrth 28 Mehefin 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk