Gower College Swansea

Facilities Operative - Gorseinon & Tycoch

Expiring today

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£11.18 Per Hour
Posted
17 Jun 2022
Closes
30 Jun 2022
Ref
JUN20224329
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: Generous holiday allowance, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: FacilitiesOperative-JDPS.doc

The Facilities Operative will carry out general maintenance and temporary repairs to property, fixtures and fittings and to ensure the security of the premises, together with its contents. You will be expected to work flexibly across all of the College campuses and with working shift patterns.  The Facilities Operative will be required to attend in cases of emergency call-outs e.g. flood, fire, intruders and take such action as required (e.g. marshalling etc) and participate in an out of hour’s rota.

With previous experience in a similar role you will ideally possess an NVQ Level 3 in a relevant craft and hold or be willing to work towards First Aid and IOSH qualifications. You will have up to date knowledge of COSHH and Health & Safety procedures, including manual handling, be able to negotiate heights and confined spaces.  The flexibility to work evenings and at weekends is essential together with the ability to travel to the various College sites.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gweithiwr Cyfleusterau - Gorseinon & Tycoch

Benefits: Lwfans gwyliau hael, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: FacilitiesOperative-JDPS(Cymraeg).doc

Bydd y Gweithiwr Cyfleusterau yn gwneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol ac atgyweiriadau dros dro ar eiddo, gosodiadau a ffitiadau ac i sicrhau diogelwch y safle, ynghyd â’i gynnwys. Bydd disgwyl i chi weithio’n hyblyg ar draws holl gampysau’r Coleg a chyda phatrymau shifftiau gweithio. Bydd yn ofynnol i’r Gweithiwr Cyfleusterau fynd allan i alwadau brys e.e. llifogydd, tân, tresmaswyr a chymryd unrhyw gamau yn ôl yr angen (e.e. marsialio ac ati) a chymryd rhan mewn rota y tu allan i oriau.

Gyda phrofiad blaenorol mewn rôl debyg, yn ddelfrydol, byddwch yn meddu ar gymhwyster NVQ Lefel 3 mewn crefft berthnasol a chymhwyster Cymorth Cyntaf ac IOSH neu fod yn barod i weithio tuag ato. Bydd gennych wybodaeth gyfoes o COSHH a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys codi a chario, gallu trafod uchderau a lleoedd cyfyng. Mae’r hyblygrwydd i weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn hanfodol ynghyd â’r gallu i deithio i wahanol safleoedd y Coleg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1)

Similar jobs

Similar jobs