Sustainability Champion

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£30,808- £33,706 per annum
Posted
13 Jun 2022
Closes
03 Jul 2022
Subject Area
Science
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Pembrokeshire College’s Health, Safety and Sustainability Team are leading the College through its journey to Carbon Net Zero by 2030 and addressing the nature emergency. The College recognise its unique position to be able to influence future generations to live sustainable lives.  This is an exciting opportunity for an enthusiastic and passionate Sustainability Champion to influence the strategic direction of the College’s sustainability plans.  To work with all departments within the College for success and with Pembrokeshire’s young people to truly make an impact.

Salary Details:                 
£30,808- £33,706 per annum
This is initially a 4 point incremental scale with progression to each point on an annual basis.  Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix.

Contract Type:             Full-time - Permanent

Working Hours:           37 hours per week

Qualifications:   
You will be educated to degree level  in a relevant environmental subject and/or have relevant experience.  You must hold a relevant teaching or delivery/training  related qualification such as, AET (formerly PTLLS). It is essential to be highly proficient with the use of the Microsoft Office Suite.

Experience:
It is essential to have proven experience including the ability to work at both  strategic and operational levels.  You must have up to date knowledge  on all aspects of climate change and sustainability best practice.

Details: 
The postholder will develop and champion sustainability solutions to support the College's strategic goals.  They will identify sustainability priorities and implement action where necessary. They will develop, lead and deliver climate change and sustainability training sessions/initiatives with both staff and learners. The postholder will be responsible for the operational running of the Environmental Management System including collection and monitoring of carbon emissions data. They will ensure that stakeholders are aware and engaged in the College’s progress towards its strategic goals.   We are looking for someone who is self-motivated, enthusiastic and comfortable working both independently and as part of a team. True passion about sustainability is essential.  

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 3rd July 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Hyrwyddwr Cynaladwyedd

Mae Tîm Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd Coleg Sir Benfro yn arwain y Coleg trwy ei daith i Carbon Sero Zero erbyn 2030 ac yn mynd i’r afael â’r argyfwng amgylcheddol. Mae’r Coleg yn cydnabod ei safle unigryw i allu dylanwadu ar genedlaethau’r dyfodol i fyw bywydau cynaliadwy. Mae hwn yn gyfle cyffrous i Hyrwyddwr Cynaliadwyedd deinamig, brwdfrydig ac angerddol ddylanwadu ar gyfeiriad strategol cynlluniau cynaliadwyedd y Coleg, yn gweithio gyda phob adran o fewn y Coleg i lwyddo a chyda phobl ifanc Sir Benfro wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Manylion Cyflog:
£30,808-£33,706 y flwyddyn
Mae hon yn raddfa gynyddrannol o 4 pwynt i ddechrau gyda dilyniant i bob pwynt   yn flynyddol. Bydd cyflogau cychwynnol yn cael eu hasesu yn unol â matrics   cyflogau cychwynnol y Coleg.

Math o Gontract:   Llawn-amser – Parhaol

Oriau Gwaith:   37 awr yr wythnos

Cymwysterau:  
Byddwch wedi'ch addysgu hyd at lefel gradd mewn pwnc amgylcheddol   perthnasol a/neu bydd gennych brofiad perthnasol. Rhaid i chi feddu ar   gymhwyster addysgu neu gyflwyno/hyfforddiant perthnasol fel AET (PTLLS gynt).   Mae'n hanfodol bod yn hyddysg iawn wrth ddefnyddio'r Microsoft Office Suite.

Profiad:  
Mae'n hanfodol cael profiad profedig gan gynnwys y gallu i weithio ar lefelau strategol a gweithredol. Rhaid i chi feddu ar y wybodaeth ddiweddaraf am bob agwedd ar newid yn yr hinsawdd ac arferion gorau cynaliadwyedd.

Manylion:  
Bydd deiliad y swydd yn datblygu ac yn hyrwyddo datrysiadau cynaliadwyedd i gefnogi nodau strategol y Coleg. Byddant yn nodi blaenoriaethau cynaliadwyedd ac yn eu gweithredu lle bo angen. Byddant yn datblygu, yn arwain ac yn cyflwyno sesiynau/mentrau hyfforddi newid hinsawdd a chynaliadwyedd gyda staff a dysgwyr. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am redeg y System Reoli Amgylcheddol yn weithredol gan gynnwys casglu a monitro data allyriadau carbon. Byddant yn sicrhau bod rhanddeiliaid yn ymwybodol ac yn ymgysylltu â chynnydd y Coleg tuag at ei nodau strategol. Rydym yn chwilio am rywun sy'n hunan-gymhellol, yn frwdfrydig ac yn gyfforddus yn gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm. Mae gwir angerdd am gynaliadwyedd yn hanfodol.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 3 Gorffennaf 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk