Lecturer in Counselling

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£19.08 - £37.55 per hour
Posted
31 May 2022
Closes
03 Jul 2022
Subject Area
Social Sciences
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Pembrokeshire College is looking for an enthusiastic individual to become a part of our well established and professional Counselling teaching team.

Salary Details:               
Scale: ALS1-4 (£19.08- £22.52 per hour - without teaching qualification)  MG1-UP1 (£24.30 - £34.93 per hour - with teaching qualification)
Opportunity to progress onto a further scale UP2-UP3 (£36.22– £37.55 per hour)

Hours of work:
6 taught hours per week during the course delivery period (this is dependent on number of learners enrolling/courses running)

Contract Type:   Hourly Paid-Permanent

Qualifications:

· It is essential to hold a minimum level 4 qualification in Therapeutic Counselling

· It is essential to hold a Teaching Qualification e.g. PGCE or Award in Education and Training

· If not held, the PGCE qualification may be required to be undertaken and achieved (supported by the College) whilst in post

Experience:

· You must be a current practitioner with 2 years supervised counselling practice

· You must hold a Supervision qualification or have one years experience of providing supervision to groups or individuals in a counselling setting

· Experience of delivering a CPCAB course would be an advantage.

Details:

We are looking for a motivated Counselling Lecturer to join our team and lead the Level 4 Diploma in Therapeutic Counselling course. You will be part of a two person delivery team who will deliver a hybrid course of face to face and online learning. Please note a residential trip will take place during the duration of course. Lecturers will be required to attend.  There may also be the opportunity to support other Counselling courses run by the College.  

If you have any queries about this role and are interested in joining the College, please contact Bethany on 01437 753139 for a further discussion.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 3rd July 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Darlithydd mewn Cwnsela

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am unigolyn deinamig a brwdfrydig i ddod yn rhan o’n tîm addysgu Cwnsela sefydledig a phroffesiynol.

Manylion Cyflog: 
Graddfa: ALS1-4 (£19.08- £22.52- heb gymhwyster addysgu) MG1-UP1 (£24.30 - £34.93 yr awr - gyda chymhwyster addysgu)  Cyfle i symud ymlaen i raddfa bellach UP2-UP3 (£36.22– £37.55 yr awr)

Oriau gwaith:  
6 awr o ddysgu yr wythnos yn ystod cyfnod cyflwyno'r cwrs  (mae hyn yn dibynnu ar nifer y dysgwyr sy'n cofrestru/cyrsiau sy'n rhedeg)

Math o Gontract:   Telir fesul Awr - Parhaol

Cymwysterau:

· Mae'n hanfodol meddu ar gymhwyster lefel 4 o leiaf mewn Cwnsela Therapiwtig

· Mae’n hanfodol meddu ar Gymhwyster Addysgu e.e. TAR neu Ddyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant

· Os heb gymhwyster addysgu, efallai y bydd angen cyflawni’r cymhwyster TAR (gyda chefnogaeth y Coleg) tra yn y swydd

Profiad:

· Rhaid i chi fod yn ymarferydd cyfredol gyda 2 flynedd o ymarfer cwnsela dan oruchwyliaeth

· Rhaid i chi feddu ar gymhwyster Goruchwylio neu fod â blwyddyn o brofiad o ddarparu goruchwyliaeth i grwpiau neu unigolion mewn lleoliad cwnsela

· Byddai profiad o gyflwyno cwrs CPCAB o fantais.

Manylion:
Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Cwnsela llawn cymhelliant i ymuno â’n tîm ac arwain y cwrs Diploma Lefel 4 mewn Cwnsela Therapiwtig. Byddwch yn rhan o dîm cyflwyno dau berson a fydd yn cyflwyno cwrs hybrid o ddysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein. Nodwch y bydd taith breswyl yn digwydd yn ystod y cwrs lle bydd angen i ddarlithwyr fynychu. Efallai y bydd cyfle hefyd i gefnogi cyrsiau Cwnsela eraill a gynhelir gan y Coleg.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y rôl hon a diddordeb mewn ymuno â'r Coleg, cysylltwch â Bethany ar 01437 753139 am drafodaeth bellach.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 3 Gorffennaf 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk