Gower College Swansea

WBL - Apprenticeship Admissions Adviser

Location
Swansea, Swansea (Abertawe), Jubilee Court
Salary
£21,579.00 - £23,490.00 Per Annum
Posted
27 May 2022
Closes
01 Jun 2022
Ref
MAY20229080
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: Until September 2022

Attachments: WorkBasedLearningApprenticeshipAdmissionsAdvisor-JDPS-May2022.doc

We are seeking to appoint a highly organised, experienced individual to work as part of the Work Based Learning (WBL) team to ensure the College maximises Apprenticeship applications through a range of liaison and marketing events and opportunities. You will be required to respond effectively and efficiently to the needs of all age apprenticeship applicants, parents, internal departments and partner organisations and actively contribute to the annual cycle of application and pre-enrolment activities including liaison with College staff to ensure an efficient, effective and customer friendly approach to maximise apprentice enrolment.

You will hold a minimum 5 GCSEs grade C or equivalent and a recognised qualification in business administration and/or relevant experience.

You will need excellent organisation and problem solving skills as well as the ability to work flexibly under pressure and demonstrate exceptional attention to detail.

Past experience of working with young people will be required, as well as experience of working with office routines and procedures.

In addition, you will need to demonstrate excellent interpersonal skills to communicate effectively both internally and externally with stakeholders.

Welsh Language Skills – Level 3 Speaking and Listening are desirable for this post.

Flexibility is essential to work across different College sites and on weekends and evenings when necessary.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Closing date: Wednesday 1st June 2022 at 4pm.

Cynghorydd Derbyn Prentisiaethau DSW

Reference: MAY20229076

Expiry date: 16:00, Wed, 1st Jun 2022

Location: Jubilee Court Salary: £21,579.00 - £23,490.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Duration: 30 Medi 2022

Attachments: WorkBasedLearningApprenticeshipAdmissionsAdvisor-JDPS-May2022(CYM).doc

Rydym yn chwilio am unigolyn hynod o drefnus a phrofiadol i weithio i dîm Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW) y Coleg, i sicrhau ein bod yn manteisio i’r eithaf ar nifer y ceisiadau a dderbyniwn i astudio Prentisiaethau, trwy gynnal cyfleoedd ymgysylltu a digwyddiadau marchnata. Byddwch yn ymateb yn effeithiol ac yn effeithlon i anghenion pawb sy’n gwneud cais i astudio prentisiaeth, rhieni, adrannau mewnol a sefydliadau sy’n bartneriaid i’r Coleg, gan gyfrannu’n weithredol at weithgareddau cofrestru a chyn-gofrestru. Byddwch yn cysylltu â staff o fewn y Coleg i sicrhau ymagwedd effeithlon ac effeithiol, gan ganolbwyntio ar gwsmeriaid er mwyn annog mwy o fyfyrwyr i gofrestru ar gyrsiau prentisiaeth.

Bydd gennych o leiaf 5 TGAU (Gradd C neu uwch) neu gymwysterau cyfatebol, ynghyd â chymhwyster gweinyddu busnes a/neu brofiad perthnasol.

Byddwch yn meddu ar sgiliau trefnu a datrys problemau gwych, llygad dda am fanylder yn ogystal â gallu i weithio’n hyblyg o dan bwysau.

Bydd angen ichi feddu ar brofiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc, ynghyd â phrofiad o gydymffurfio â phrosesau swyddfa a gweithio oriau swyddfa arferol.

Yn ogystal, byddwch yn medru arddangos sgiliau rhyngbersonol gwych, er mwyn cyfathrebu’n effeithiol (yn fewnol ac allanol) â rhanddeiliaid.

Sgiliau’r Gymraeg – Siarad a Gwrando Lefel 3 – dymunol iawn ar gyfer y rôl hon.

Mae hyblygrwydd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon i weithio ar draws gwahanol safleoedd ac ar benwythnosau a nosweithiau pan fo angen.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Dyddiad Cau: Dydd Mercher, 1af Mehefin, 2022 am 4pm.

Similar jobs

Similar jobs