Gower College Swansea

Economics Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe), Gorseinon
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Per Annum
Posted
27 May 2022
Closes
08 Jun 2022
Ref
MAY20226233
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking. 

Attachments: GenericLecturerJDPS.doc

An exciting appointment has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to join the Business and Technology Learning area. With recent successful experience of teaching A Level Economics in a post-16 setting, the ideal candidate should possess an Economics or related degree and hold a recognised teaching qualification.

Based at the Gorseinon Campus, the successful candidate will deliver A Level Economics and the Skills Challenge Certificate. Employing a variety of teaching, learning and assessment strategies, you will engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential. Ensuring excellence in teaching and learning is a key priority for the College and you will be expected to make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this subject area.

You will have good organisational and communication skills which allow you to monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year. 

This is a superb opportunity for a first class applicant to join an established department and work in a College with an excellent reputation for A Level delivery.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Darlithydd Economeg

Reference: MAY20228550

Expiry date: 23:59, Wed, 8th Jun 2022

Location: Gorseinon

Salary: £21,506.00 - £42,326.00 Per Annum

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: GenericLecturer-JDPS(CYM).doc

 

Mae penodiad cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn profiadol, dawnus a llawn cymhelliant i ymuno â'r maes Dysgu Busnes a Thechnoleg. Gyda phrofiad llwyddiannus diweddar o addysgu Economeg Safon Uwch mewn lleoliad ôl-16, dylai'r ymgeisydd delfrydol feddu ar radd Economeg neu radd gysylltiedig a meddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig.

Wedi’i leoli ar Gampws Gorseinon, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyflwyno Safon Uwch Economeg a’r Dystysgrif Her Sgiliau. Gan ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau addysgu, dysgu ac asesu, byddwch yn ymgysylltu, yn ysbrydoli ac yn herio pob dysgwr i gyflawni ei botensial unigol. Mae sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu yn flaenoriaeth allweddol i’r Coleg a bydd disgwyl i chi wneud cyfraniad llawn i gyfarfodydd tîm a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd cyffredinol y maes pwnc hwn.

 Bydd gennych sgiliau trefnu a chyfathrebu da sy'n eich galluogi i fonitro cynnydd dysgwyr a rhoi adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd.

 Mae hwn yn gyfle gwych i ymgeisydd o’r radd flaenaf ymuno ag adran sefydledig a gweithio mewn Coleg sydd ag enw rhagorol am gyflwyno Lefel A.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).