Gower College Swansea

WBL - Apprenticeship Recruitment Officer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe), Jubilee Court
Salary
£24,061.00 - £26,149.00 Per Annum
Posted
27 May 2022
Closes
01 Jun 2022
Ref
MAY20229074
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: Until 30th September 2022

Attachments: WorkBasedLearningApprenticeshipRecruitmentOfficer-JDPS-May2022.doc

Gower College Swansea is currently looking for two WBL Apprenticeship Recruitment Officers to manage the end-to-end candidate recruitment process to fill a range of Apprenticeship vacancies, to exceed planned targets.  You will be working with individuals looking to undertake apprenticeship training to gain a better understanding of their needs to match them to employers who are offering apprenticeship vacancies and ensure a quality apprenticeship on-boarding experience for all parties.  This role will be responsible for establishing excellent customer relationships with both the learner and employer, ensuring a customer-centric approach, high levels of satisfaction and repeat business.

Previous experience in practical recruitment and knowledge surrounding CV writing, cover letter writing, interview preparation, application progression together with Business Development experience is desirable.

With a Level 3 qualification or above in Customer Service, Sales, Business Administration or a relevant discipline and a Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification you will have excellent IT skills and a high degree of accuracy.

You will demonstrate good written and verbal communication skills, be confident in dealing with people and be able to develop strong working relationships with a wide range of people.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Closing date: Wednesday 1st June 2022 at 4pm.

Swyddog Recriwtio Prentisiaethau DSW

Reference: MAY20229085

Expiry date: 16:00, Wed, 1st Jun 2022

Location: Jubilee Court

Salary: £24,061.00 - £26,149.00 Per Annum

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: Until 30th September 2022

Attachments: WorkBasedLearningApprenticeshipRecruitmentOfficer-JDPS-May2022(CYM).doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am ddau Swyddog Recriwtio Prentisiaethau Dysgu Seiliedig ar Waith i reoli’r broses recriwtio er mwyn llenwi amrywiaeth eang o Brentisiaethau gwag, fel gallwn ragori ar dargedau sydd eisoes wedi eu gosod. Byddwch yn gweithio ag unigolion sy’n dymuno ymgymryd â hyfforddiant prentisiaeth er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’u hanghenion, fel y gallwch eu paru â phrentisiaethau addas a gynigir gan gyflogwyr. Byddwch hefyd yn sicrhau profiad llyfn i bawb sy’n rhan o’r broses. Yn ogystal â hyn, byddwch yn gyfrifol am feithrin perthnasoedd â dysgwyr a chyflogwyr, gan ddarparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid ac sy’n arwain at lefel uchel o foddhad a pherthnasoedd gwaith parhaus.

Byddai meddu ar brofiad o recriwtio ymarferol a dealltwriaeth o sut i ysgrifennu CVau, llythyrau eglurhaol, paratoi ar gyfer cyfweliadau, ynghyd â phrofiad ym maes Datblygu Busnes yn ddymunol.

Yn meddu ar gymhwyster Lefel 3 (neu uwch) mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid, Gwerthu, Gweinyddu Busnes, neu ddisgyblaeth berthnasol, a Lefel 2 (Gradd A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg, bydd gennych sgiliau TG gwych a llygad dda am fanylder.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig, byddwch yn hyderus yn delio â phobl ac yn medru meithrin perthnasoedd gwaith cadarn ag ystod eang o bobl.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Dyddiad Cau: Dydd Mercher, 1af Mehefin, 2022 am 4pm.

Similar jobs

Similar jobs