Gower College Swansea

0.5 Childcare Tutor Assessor

Location
Swansea, Swansea (Abertawe), Tycoch
Salary
£25,353.00 - £27,902.00 Pro Rata
Posted
27 May 2022
Closes
09 Jun 2022
Ref
MAY20226505
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: 12 months 

Attachments: TutorAssessorChildcare-JDPS(Cym).doc

 

An exciting opportunity has arisen to join a successful team as a Tutor/Assessor in Childcare. The successful candidate will assess and deliver to learners within the Children’s Care, Play Learning and Development (CCPLD) sector via work based learning and part-time programmes at levels 2, 3 and 5. The post will also include the delivery and assessment of Essential Skills qualifications.

You will be instrumental in supporting the learner to achieve the corresponding qualification and work with employers to ensure organisational and individual goals are met.

With experience of working in the child care sector and an understanding of the qualifications, you will ideally possess a level 5 qualification. An A1 Assessor award would also be desirable together with the competence to deliver and assess NVQs up to level 5. Level 2 (GCSE or equivalent) literacy & numeracy qualification is essential for this post. 

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the ability to deliver sessions to a high standard in order to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner. With attention to detail you will be target driven with a strong focus on quality.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

18.5 hours per week

Fixed Term until June 2022

0.5 Tiwtor/Aseswr mewn Gofal plant

Reference: MAY20228891

Expiry date: 23:59, Thu, 9th Jun 2022

Location: Tycoch

Salary: £25,353.00 - £27,902.00 Pro Rata Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Duration: 12 mis 

Attachments: TutorAssessorChildcare-JDPS(Cym).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â thîm llwyddiannus fel Tiwtor/Aseswr mewn Gofal plant. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn asesu ac yn cyflwyno i ddysgwyr yn y sector Gofal plant , Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant drwy raglenni dysgu seiliedig ar waith a rhan-amser ar lefelau 2, 3 a 5. Bydd y swydd hefyd yn cynnwys cyflwyno cymwysterau Sgiliau Hanfodol a’u hasesu.

Byddwch yn allweddol wrth gefnogi’r dysgwr i ennill cymhwyster cyfatebol a gweithio gyda chyflogwyr i sicrhau y cyrhaeddir amcanion sefydliadol ac unigol.

Bydd gennych brofiad o weithio yn y sector gofal plant a dealltwriaeth o’r cymwysterau ac, yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster lefel 5. Byddai cymhwyster Asesu A1 hefyd yn ddymunol, ynghyd â’r cymhwysedd i gyflwyno ac asesu NVQ hyd at lefel 5. Mae Lefel 2 (TGAU neu gyfatebol) mewn llythrennedd a rhifedd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog yn ysgrifenedig ac ar lafar a sgiliau hyfforddiant a arweinir (ILT) a bydd gennych y gallu i gyflwyno sesiynau o safon er mwyn ysgogi ac ysbrydoli’r dysgwyr gan drosglwyddo gwybodaeth iddynt. Byddwch yn drylwyr, yn uchelgeisiol o ran targedau a byddwch yn canolbwyntio’n gryf ar ansawdd.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymroddedig i ddiogelu pobl ifanc a hyrwyddo eu lles, a disgwylir i staff fod yr un mor ymroddedig. Mae penodiadau’n amodol ar wiriad lawn gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a bydd angen cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg yng Nghymru.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

18.5 awr yr wythnos

Cyfnod Penodol hyd at fis Mehefin 2022