Gower College Swansea

Commercial Marketing Specialist

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£32,938.00 - £34,897.00 Per Annum
Posted
25 May 2022
Closes
07 Jun 2022
Ref
MAY20228287
Job Function
Sales and Marketing
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments:CommercialMarketingSpecialist-JDPS.docx

An exciting opportunity has arisen for a n enthusiastic Commercial Marketing Specialist to work with the Head of Employer Engagement and the Marketing and Admissions Manager to effectively manage, plan and execute a marketing strategy for GCS Training. The role will also involve responsibility for line managing and mentoring support staff, as well as budgetary controls.

The successful candidate will have in depth knowledge of marketing communications techniques and activities, including experience of working with B2B, proven experience of planning and delivering marketing campaigns and have outstanding attention to detail.

Applicants must be educated to degree level or equivalent with a recognised qualification in Marketing/PR or equivalent experience.

Proven experience of implementing digital marketing tactics including a strong understanding of social media platforms will be required as will the ability to communicate effectively and network at all levels. Level 4 Welsh Language skills are desirable for this post.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Previous applicants need not apply, thank you. 

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Arbenigwr Marchnata Masnachol

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: CommercialMarketingSpecialist-JDPS(CYM).docx

 

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Arbenigwr Marchnata Masnachol weithio ochr yn ochr â’r Pennaeth Ymgysylltu â Chyflogwyr a’r Rheolwr Marchnata s Derbyn i reoli, cynllunio a gweithredu strategaeth farchnata ar gyfer Hyfforddiant CGA. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gorfod gweithredu fel rheolwr llinell a mentora staff. Mi fydd hefyd yn gorfod rheoli cyllidebau.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth gynhwysfawr o dechnegau a gweithgareddau cyfathrebu marchnata, profiad o weithio gyda B2B, profiad o gynllunio a chyflwyno ymgyrchoedd marchnata ynghyd â llygad wych am fanyler.

Bydd gan ymgeiswyr radd (neu gymhwyster cyfatebol) a chymhwyster cydnabyddedig mewn marchnata/Cysylltiadau Cyhoeddus neu brofiad cyfwerth.

Bydd angen i ymgeiswyr feddu ar brofiad o weithredu tactegau marchnata, dealltwriaeth dda o blatfformau cyfryngau cymdeithasol a’r gallu i gyfathrebu a rhwydweithio’n effeithiol ar bob lefel. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar Lefel 4 mewn sgiliau Cymraeg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn.  Mae apwyntiadau'n amodol ar wiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais.

 

Similar jobs

Similar jobs