Learning Support Assistants

Would you like to be part of a large friendly, professional and committed team who make a real difference to learners? 

Do you have a passion for supporting and developing others, particularly those who have faced challenges in life or have learning difficulties or disabilities?  

Are you friendly, empathetic, patient and professional?

Do you have high expectations in terms of learner aspiration and standards of behaviour?

If the answer is yes to all of the above, we are looking to expand our already large team of dedicated Learning Support staff who work with lecturers, tutors and other support staff to enhance our learners’ experience of Post 16 education and ensure they achieve excellent educational outcomes and progression opportunities.  We have a range of posts available on either a full or part time basis (6 hours per day term time only).  These will commence at the beginning of the new academic year 22/23 - September 2022.

Salary Details:             
£19,071 - £19,808 BAR £20,679 (pro rata) equivalent to £11.86 - £12.34 BAR £12.88 (including holidays) per hour.

Contract Type:  
Full time (30 hours per week), fractional (less than 30 hours per week), permanent and fixed term positions are available.

Qualifications:             
GCSE Maths and English grade A-C or equivalent is essential.

Hours of work:
9-4 up to 5 days per week, over the College’s term (36 weeks per year)

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

If you are interested in this challenging but rewarding role, working with learners with learning difficulties and/or disabilities, this offers a flexible, varied role working in a range of settings across the College’s diverse curriculum.  As a member of this team, you will have access to the latest technologies and training in order to offer high quality support.

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Cynorthwywyr Cymorth Dysgu

Hoffech chi fod yn rhan o dîm mawr cyfeillgar, proffesiynol ac ymroddedig sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddysgwyr?

A oes gennych chi angerdd dros gefnogi a datblygu eraill, yn enwedig y rhai sydd wedi wynebu heriau mewn bywyd neu sydd ag anawsterau neu anableddau dysgu?

Ydych chi'n gyfeillgar, yn empathig, yn amyneddgar ac yn broffesiynol?

A oes gennych ddisgwyliadau uchel o ran dyheadau dysgwyr a safonau ymddygiad?

Os mai ‘ydw’ yw’r ateb i bob un o’r uchod, rydym am ehangu ein tîm sydd eisoes yn fawr o staff Cymorth Dysgu ymroddedig sy’n gweithio gyda darlithwyr, tiwtoriaid a staff cymorth eraill i wella profiad ein dysgwyr o addysg ôl-16 a sicrhau eu bod yn cyflawni canlyniadau addysgol a chyfleoedd dilyniant rhagorol. Mae gennym amrywiaeth o swyddi ar gael naill ai'n llawn-amser neu'n rhan-amser (6 awr y dydd yn ystod y tymor yn unig). Bydd y rhain yn dechrau ar ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd 22/23 -Medi 2022.

Manylion Cyflog:     
£19,071- 19,808 BAR £20,679 (pro rata) cyfwerth â £11.86.- £12.34 BAR £12.88 (gan gynnwys gwyliau) yr awr

Math o Gontract:    
Mae swyddi llawn-amser (30 awr yr wythnos), ffracsiynol (llai na 30 awr yr wythnos), parhaol a chyfnod penodol ar gael

Cymwysterau:          
Mae TGAU Mathemateg a Saesneg gradd A-C neu gyfwerth yn hanfodol

Oriau gwaith:            
9-4 hyd at 5 diwrnod yr wythnos, dros dymor y Coleg (36 wythnos y flwyddyn)

Profiad:    
Byddai profiad blaenorol o gefnogi unigolion ag ystod o anawsterau dysgu neu anableddau o fantais ond nid yw'n hanfodol eich bod wedi gwneud y gwaith hwn o'r blaen. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant llawn a chyflwyniad i'r rôl a datblygiad proffesiynol parhaus perthnasol trwy gydol eu cyfnod cyflogaeth.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Yn weithredol o 1af Ebrill 2016, mae'n ofynnol i bob Gweithiwr Cymorth AB yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, cyn dechrau cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn am gost o £15).

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl heriol ond gwerth chweil hon, sy’n gweithio gyda dysgwyr ag anawsterau a/neu anableddau dysgu, mae hon yn cynnig rôl hyblyg ac amrywiol gan weithio mewn ystod o leoliadau ar draws cwricwlwm amrywiol y Coleg. Fel aelod o’r tîm hwn, bydd gennych fynediad i’r technolegau a’r hyfforddiant diweddaraf er mwyn cynnig cymorth o ansawdd uchel

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk