Employability Administrators (x 2 Posts)

The Employability Team at Pembrokeshire College delivers a range of support for both young people, and unemployed adults in Pembrokeshire.  Currently there are two vacancies for Employability Administrators to join the team.  The posts are linked to the College’s Employment Bureau and will support in the arranging, organising and monitoring of work experience placements for learners.

Salary Details:   
Scale: BS12-18 (£19,071-£21,560 pro rata per annum)

This is a 4 point incremental scale with progression to each point on an annual basis. Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix.

Hours of Work:  
37 hours worked over 5 days (Monday– Friday)

Contract Type:     Salaried - Permanent

Holiday Entitlement: 
28 days annual leave plus 8 bank holidays per year (increasing to 32 days for 5 years + service) plus statutory bank holidays &  college efficiency closures.

Qualifications:
Hold a relevant minimum level 2 qualification.  It is however highly desirable to hold a relevant level 3/4 qualification.  If not held, it is essential to undertake and achieve this within an agreed timescale. 

Experience:
It is essential to be highly proficient in the use of the Microsoft Office Suite.  Experience of working and supporting employers, Health and Safety monitoring and vetting of workplaces would be an advantage.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 5th June 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Gweinyddwyr Cyflogadwyedd (x 2 swydd)

Mae'r Tîm Cyflogadwyedd yng Ngholeg Sir Benfro yn darparu ystod o gymorth i bobl ifanc ac oedolion di-waith yn Sir Benfro. Ar hyn o bryd mae dwy swydd wag i Weinyddwyr Cyflogadwyedd ymuno â'r tîm. Mae’r swyddi’n gysylltiedig â Biwro Cyflogaeth y Coleg a byddant yn cefnogi’r gwaith o drefnu a monitro lleoliadau profiad gwaith i ddysgwyr.

Manylion Cyflog:            
Graddfa: BS12-18 (£19,071-£21,560 y flwyddyn)

Mae hon yn raddfa gynyddrannol o 4 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Bydd cyflogau cychwynnol yn cael eu hasesu yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg

Oriau Gwaith:   37 awr dros 5 diwrnod (Llun – Gwener)

Math o Gontract:   Cyflogedig - Parhaol

Hawl Gwyliau:  
28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 gŵyl banc y flwyddyn (yn cynyddu i 32 diwrnod am 5 mlynedd a mwy o wasanaeth) ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau’r coleg er effeithlonrwydd.

Cymwysterau:  
Yn meddu ar gymhwyster lefel 2 gofynnol perthnasol. Fodd bynnag, mae'n ddymunol iawn meddu ar gymhwyster lefel 3/4 perthnasol. Os heb gymhwyster felly, mae'n hanfodol cyflawni hyn o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Profiad:  
Mae'n hanfodol bod yn hyfedr wrth ddefnyddio cymwysiadau Microsoft Office. Byddai profiad o weithio a chefnogi cyflogwyr, monitro Iechyd a Diogelwch a fetio gweithleoedd o fantais.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Hanner nos, Nos Sul 5 Mehefin 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk