Gower College Swansea

0.5 Science Laboratory Technician

Location
Gorseinon, Swansea
Salary
£19,090.00 - £19,425.00 Pro Rata
Posted
20 May 2022
Closes
02 Jun 2022
Ref
MAY20223366
Subject Area
Science
Job Level
Technician
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: 0.5ScienceTechnician-JDPS.doc

An exciting opportunity has arisen for a Laboratory Technician to support the increase in science provision within the College (Gorseinon Campus).  You will be responsible for preparing and organising materials for a variety of practical activities across A level and GCSE science subjects.  Working as part of a team, you will liaise with teaching staff to ensure all practical sessions are planned effectively and a safe working environment is maintained.

Ideally with a science background and a current knowledge of Health and Safety regulations, you will preferably possess a Level 2 qualification in Maths and Science and have recent experience of working as a Science Technician in an educational setting.

The successful candidate will have sound administration skills and be proficient in the use of spreadsheets and databases.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

0.5 Technegydd Labordy Gwyddoniaeth

Reference: MAY20227031    

Location: Gorseinon    

Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: 0.5ScienceTechnician-JDPS(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Dechnegydd Labordy gefnogi’r cynnydd yn y ddarpariaeth wyddoniaeth o fewn y Coleg (Campws Gorseinon). Byddwch yn gyfrifol am baratoi a threfnu deunyddiau ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ymarferol ar draws pynciau gwyddoniaeth Safon Uwch a TGAU. Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn cysylltu â staff addysgu i sicrhau bod yr holl sesiynau ymarferol yn cael eu cynllunio'n effeithiol a bod amgylchedd gwaith diogel yn cael ei gynnal.

Yn ddelfrydol gyda chefndir gwyddoniaeth a gwybodaeth gyfredol o reoliadau Iechyd a Diogelwch, yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster Lefel 2 mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth a phrofiad diweddar o weithio fel Technegydd Gwyddoniaeth mewn lleoliad addysgol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau gweinyddol cadarn a bydd yn hyfedr wrth ddefnyddio taenlenni a chronfeydd data.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).