Gower College Swansea

Health and Care Access to HE Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Per Annum
Posted
20 May 2022
Closes
03 Jun 2022
Ref
APR20221081
Job Level
Lecturer
Contract Type
Permanent

Location: Tycoch

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: HealthandCare-AccessLecturer-JDPS.doc

We are looking for an experienced, qualified, highly committed and motivated individual to teach and assess learners within the Health and Care Access to Higher Education programmes. Successful candidates should possess a relevant degree, have a thorough knowledge of their specialist subject field and ideally a recognised teaching qualification. 

You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

As a confident communicator, with enthusiasm and an innovative approach, you will have the ability to motivate and inspire students to create a positive learning environment leading to an outstanding learner experience. Possessing excellent organisation and problem solving skills you will adopt a flexible approach to working patterns during the daytime and evening.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Full Time Permanent (or possibly 2 x 0.5 posts)

Darlithwyr Iechyd a Gofal Mynediad i AU
Reference: MAY20227202    

Location: Tycoch

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: HealthandCare-AccessLecturer-JDPS(CYM).doc

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol, cymwysedig, hynod ymroddedig a llawn cymhelliant i addysgu ac asesu dysgwyr o fewn y rhaglenni Mynediad i Addysg Uwch Iechyd a Gofal. Dylai fod gan ymgeiswyr llwyddiannus radd berthnasol, gwybodaeth drylwyr o'u maes pwnc arbenigol ac yn ddelfrydol cymhwyster addysgu cydnabyddedig.

Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys defnyddio TGD, i sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu a chyflawni targedau cwrs ar gyfer cadw a chyrhaeddiad.

Fel cyfathrebwr hyderus, gyda brwdfrydedd ac agwedd arloesol, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol sy'n arwain at brofiad rhagorol i'r dysgwr. Gyda sgiliau trefnu a datrys problemau rhagorol byddwch yn mabwysiadu agwedd hyblyg at batrymau gwaith yn ystod y dydd a gyda'r nos.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. )

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Llawn amser, parhaol (yn bosib 2 x swyddi 0.5)