Lecturers in Health & Social Care (including specialisms in Human Biology, Psychology)

Pembrokeshire College has an exciting opportunity for full-time and part-time Lecturers to join our Health, Childcare & Commercial Enterprises Department.  If you are interested in passing on your knowledge and experience to the next generation, or have an interest in moving into teaching, this is an excellent chance (which could potentially be worked around current commitments) to gain experience and access to other working opportunities.

Salary Details:
Scale ALS1 - ALS4 (£21, 506 - £25,380 pro rata) without teaching qualification

Scale MG1 - UP1 (£27,382 - £39,357 pro rata) – with teaching qualification

Opportunity to progress onto a further scale UP2-UP3 (£40,816 - £41,326 pro rata)

Hours of Work:      
Full-time and part-time positions available; Full-time equates to 37 hours per week (835 annual teaching hours)

We welcome applications from candidates who are able to offer hours less than full-time - please specify your preferred hours on your application form.

Contract Type:    Salaried - Permanent

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Sunday 5th June 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Darlithwyr mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

(gan gynnwys arbenigeddau mewn Bioleg Ddynol, Seicoleg)

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i Ddarlithwyr llawn-amser a rhan-amser ymuno â'n Hadran Iechyd, Gofal Plant a Mentrau Masnachol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trosglwyddo'ch gwybodaeth a'ch profiad i'r genhedlaeth nesaf, neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn symud i addysgu, mae hwn yn gyfle gwych (a allai gael ei weithio o amgylch ymrwymiadau cyfredol) i ennill profiad a mynediad i gyfleoedd gwaith eraill.

Manylion Cyflog:
raddfa ALS1 - ALS4 (£21,506 - £25,380 pro rata) heb gymhwyster addysgu
Graddfa MG1 - UP1 (£27,382 - £39,357 pro rata) – gyda chymhwyster addysgu
Cyfle i symud ymlaen i raddfa bellach UP2-UP3 (£40,816 - £41,326 pro rata)  Oriau Gwaith: Swyddi llawn-amser a rhan-amser ar gael;

Mae llawn-amser yn cyfateb i 37 awr yr wythnos (835 o oriau addysgu blynyddol). Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n gallu cynnig oriau llai na llawn-amser - nodwch yr oriau sydd orau gennych ar eich ffurflen gais.

Math o Gontract: Cyflogedig - Parhaol

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Dydd Sul 5 Mehefin 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk