Gower College Swansea

0.8 Lecturer in Psychology and Sociology

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Per Annum, Pro Rata
Posted
20 May 2022
Closes
02 Jun 2022
Ref
MAY20223013
Subject Area
Social Sciences
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: LecturerinPsychologySociology-JDPS.doc

An exciting appointment has arisen for an experienced, qualified, and highly motivated individual to teach AS and A Level Psychology and Sociology. The successful candidate should possess a Degree in Psychology or Sociology and ideally hold a recognised teaching qualification.

Working as part of a team, you will develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year.  Ensuring excellence in teaching and learning is a key priority for the College and you will be expected to make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of these successful subject areas.

As a confident communicator, you need to be an enthusiastic and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly.

This is a superb opportunity for a first class applicant to teach in an outstanding College.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

0.8 Darlithydd Amser Llawn Seicoleg a Chymdeithaseg

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: LecturerinPsychologySociology-JDPS(Cym).doc

Mae apwyntiad cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn profiadol, cymwysedig a llawn cymhelliant i ddysgu Safon Uwch ac UG Seicoleg. Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar Radd mewn Seicoleg, neu ddisgyblaeth gysylltiedig, ac, yn ddelfrydol, dylai feddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig. Mae profiad blaenorol o ddysgu manyleb CBAC Safon Uwch Seicoleg yn ddymunol iawn.

Gan weithio fel rhan o dîm mawr, byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, addysgu ac asesu, monitro cynnydd dysgwyr a darparu adborth rheolaidd, effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu yn flaenoriaeth allweddol i’r Coleg a bydd disgwyl i chi wneud cyfraniad llawn i gyfarfodydd tîm a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd cyffredinol y maes pwnc hynod lwyddiannus hwn.

Fel cyfathrebwr hyderus, mae angen i chi fod yn unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig sy’n gallu ysbrydoli, herio ac ennyn diddordeb pob dysgwr i gyflawni ei botensial unigol. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau da a byddwch yn barod i weithio’n hyblyg.

Dyma gyfle gwych i ymgeisydd o’r radd flaenaf addysgu mewn Coleg rhagorol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).