Gower College Swansea

Lecturer in Biology

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Per Annum
Posted
20 May 2022
Closes
01 Jun 2022
Ref
MAY20224958
Subject Area
Science
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: LecturerBiologyJDPS.doc

An exciting appointment has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to teach AS and A Level Biology. The ideal candidate should possess a suitable Biology degree, have successful experience of teaching A Level Biology in a post-16 setting and hold a recognised teaching qualification.

Working as part of a team, you will develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year.  Ensuring excellence in teaching and learning is a key priority for the College and you will be expected to make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this subject area.

As a confident communicator, you need to be an enthusiastic and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly.

It is expected that the successful candidate will also contribute to the delivery of the Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate, supporting learners completing the Individual Project in Science related disciplines.

This is a superb opportunity for a first class applicant to join an established department and work in a College with an excellent reputation for A Level delivery.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd - Bioleg

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: LecturerBiologyJDPS(CYM).docx

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, dawnus a brwdfrydig i addysgu cyrsiau Bioleg AS a Safon Uwch. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar radd mewn Bioleg, profiad llwyddiannus o addysgu cwrs Bioleg Safon Uwch mewn amgylchedd ôl-16, a bydd ganddo gymhwyster addysgu cydnabyddedig.

Trwy weithio mewn tîm, byddwch yn datblygu a defnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, dysgu ac asesu, a byddwch yn monitro cynnydd dysgwyr a darparu adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae sicrhau ardderchowgrwydd mewn dysgu ac addysgu un flaenoriaeth allweddol i’r Coleg a bydd disgwyl i chi gyfrannu’n llawn at gyfarfodydd tîm a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd cyffredinol y maes pwnc hwn.

Byddwch yn gyfathrebwr hyderus, yn frwdfrydig ac yn ymrwymedig, a byddwch yn medru ysgogi, ysbrydoli a herio dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn. Bydd gennych hefyd sgiliau trefnu a datrys problemau da iawn, ynghyd â pharodrwydd i weithio’n hyblyg. 

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfrannu at ddarparu Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru, gan helpu myfyrwyr i gwblhau Prosiectau Unigol sy’n ymwneud â Gwyddoniaeth.

Dyma gyfle gwych i ymgeisydd o’r radd flaenaf ymuno ag adran sefydledig a gweithio i Goleg sydd ag enw da am ddarparu cyrsiau Safon Uwch.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.