Gower College Swansea

0.5 Independent Living Skills Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Per Annum
Posted
18 May 2022
Closes
31 May 2022
Ref
APR20225094
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ILSLecturer-JDPS-May22.doc

An exciting opportunity has arisen for a committed, highly motivated individual to join our successful Independent Living Skills (ILS) Learning Area. 
Delivering on a variety of courses from pre-entry to E3, across a range of Social, Life and Work skills programmes, you will have a broad understanding and specific knowledge of the curriculum and recent developments within the sector. 
With a proven record of providing outstanding experiences to students with Moderate Learning difficulties and/or Profound and Multiple Learning disabilities, you will be confident in developing Literacy and Numeracy skills across all levels. To ensure excellence and the achievement of personalised learner targets, you will employ a variety of innovative teaching strategies in lessons and tutorials, to include the effective use of ILT and digital literacy. As a clear and confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students and to create a positive learning environment leading to an outstanding learner experience.  

You will be qualified to degree level or equivalent level 4 qualification with experience of working in a relevant role. You will possess/or be prepared to work towards a recognised teaching qualification.  

You will be prepared to work flexibly where required, to meet the demands of curriculum, students and College activities.
Must be able to travel between College sites and to off-site venues.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

18 hours per week

Anticipated Start Date: September 2022

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

0.5 Darlithydd Sgiliau Byw’n Annibynnol

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments:ILSLecturer-JDPS-May22(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymroddedig, uchel ei gymhelliant i ymuno â'n Maes Dysgu llwyddiannus Sgiliau Byw'n Annibynnol. 
Gan gyflenwi ar amrywiaeth o gyrsiau o gyn-mynediad i E3, ar draws ystod o raglenni sgiliau Cymdeithasol, Bywyd a Gwaith, bydd gennych ddealltwriaeth eang a gwybodaeth benodol o’r cwricwlwm a datblygiadau diweddar o fewn y sector. 
Gyda hanes profedig o ddarparu profiadau rhagorol i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu cymedrol a/neu anableddau dysgu dwys a lluosog wrth ddatblygu sgiliau Llythrennedd a Rhifedd ar draws pob lefel. Er mwyn sicrhau rhagoriaeth a chyflawni targedau personol y dysgwr, byddwch chi’n defnyddio amrywiaeth o strategaethau addysgu arloesol mewn gwersi a thiwtorialau, i gynnwys defnydd effeithiol ar dechnoleg gwybodaeth dysgu a llythrennedd digidol. Yn gyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych y gallu i gymell ac ysbrydoli myfyrwyr ac i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol sy’n arwain at brofiad neilltuol i’r dysgwr.  

Bydd gennych gymhwyster lefel gradd neu gymhwyster lefel 4 cyfwerth gyda phrofiad o weithio mewn rôl berthnasol. Byddwch chi’n meddu ar/neu’n barod i weithio tuag at gymhwyster addysgu cydnabyddedig.  

Byddwch chi’n barod i weithio’n hyblyg yn ôl yr angen, i fodloni galwadau’r cwricwlwm, y myfyrwyr a gweithgareddau’r Coleg. 
Rhaid gallu teithio rhwng safleoedd y Coleg ac i leoliadau oddi ar y safle.  

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

18 awr yr wythnos 

Dyddiad dechrau rhagweledig: Medi 2022

Similar jobs

Similar jobs