Gower College Swansea

Assistant Learning Area Manager - Health and Care

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
Competitive Salary
Posted
18 May 2022
Closes
25 May 2022
Ref
MAY20224519
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: AssistantLearningAreaManager-JDPS.doc

An exciting opportunity has arisen at Gower College Swansea for an innovative inspiring leader to join the highly successful Learning Area for Health and Care.  This is a high performing area with many standards of excellence across the provision.  One of the largest Learning Areas in the College, the curriculum includes programmes across levels 1 – 6, with exciting opportunities for further development in response to the Qualification Wales review.  Staff based in both our Tycoch and Gorseinon campuses are passionate and committed in ensuring the 1000+ learners in this area achieve their full potential, through a holistic curriculum delivery supported by extensive links with stakeholders across the sector.

Working closely with the Learning Area Manager, you will assist with the planning and management of the Learning Area to include curriculum, quality, budgeting, staff and learner management.  The Assistant Learning Area Manager will support the Learning Area Manager in leading staff to ensure the highest standards of quality are achieved with a clear focus on excellent teaching and learning, raising standards and responding to learner needs. 

Already holding a degree or equivalent in a related discipline and a recognised teaching qualification (PGCE or equivalent), you will participate in a Leadership and Management development programme.

With knowledge of current issues facing FE Colleges, you will have an understanding of FE funding methodologies including HE, WBL, 14-16 and experience of developing curriculum to enhance progression and employability prospects.

If you feel you possess the innovation and drive with an in-depth knowledge of the relevant sector with relevant industry contacts, coupled with a ’can-do’ approach, we would like to hear from you.  In return we can offer an excellent salary and benefits package couples with a commitment to staff continuous professional development.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

A teaching commitment of 10 hours per week will be required

Interviews to take place on Thursday 9 June 2022.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Rheolwr Cynorthwyol Maes Dysgu - Iechyd a Gofal

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: AssistantLearningAreaManager-JDPS(Cymraeg).docx

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngholeg Gwyr Abertawe ar gyfer arweinydd arloesol i ymuno â Maes Dysgu Iechyd a Gofal.  Mae hwn yn faes sy’n perfformio’n uchel gyda nifer o safonau rhagoriaeth ar draws y ddarpariaeth. Yn un o’r Meysydd Dysgu mwyaf yn y Coleg, mae’r cwricwlwm yn cynnwys rhaglenni ar draws lefelau 1 - 6, gyda chyfleoedd cyffrous am ddatblygiad pellach mewn ymateb i adolygiad Cymwysterau Cymru. Mae staff sydd wedi’u lleoli ar ein campysau Tycoch a Gorseinon yn angerddol ac wedi ymrwymo i sicrhau bod y 1000+ o ddysgwyr yn y maes hwn yn gwireddu eu potensial llawn, drwy gyflwyno’r cwricwlwm yn gyfannol ac ategu hyn gyda chysylltiadau helaeth gyda rhanddeiliaid ar draws y sector. 

Gan weithio'n agos gyda Rheolwr y Maes Dysgu, byddwch yn cynorthwyo gyda chynllunio a rheoli'r Maes Dysgu gan gynnwys cwricwlwm, ansawdd, cyllidebu, staff a rheoli dysgwyr. Bydd Rheolwr Cynorthwyol y Maes Dysgu yn helpu Rheolwr y Maes Dysgu i arwain staff gan sicrhau bod y safonau ansawdd uchaf yn cael eu cyflawni gyda ffocws clir ar ddysgu ac addysgu rhagorol, codi safonau ac ymateb i anghenion dysgwyr.

Byddwch yn meddu ar radd neu gymhwyster cyfatebol mewn disgyblaeth gysylltiedig a chymhwyster addysgu cydnabyddedig (TAR neu gymhwyster cyfatebol) a byddwch yn cymryd rhan mewn rhaglen datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Gyda gwybodaeth o faterion cyfredol sy'n wynebu Colegau AB, DSW, 14-16, bydd gennych ddealltwriaeth o fethodolegau cyllido AB gan gynnwys profiad AU o ddatblygu cwricwlwm i wella dilyniant a chyfleoedd cyflogadwyedd.

Os ydych yn teimlo bod gennych arloesed, natur benderfynol, gwybodaeth fanwl o’r sector gyda chysylltiadau perthnasol â byd diwydiant ynghyd ag ymagwedd gadarnhaol hoffem glywed gennych. Yn gyfnewid, gallwn gynnig pecyn cyflog a buddion ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus staff.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.)

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Cynhelir y cyfweliadau ar Dydd Iau 9 Fehefin2022.

Ymrwymiad addysgu o 10 awr yr wythnos.

Similar jobs

Similar jobs