Nursery Nurse - Casual Hours

The successful candidate will create a warm and welcoming atmosphere and environment that allows all children to be valued and developed. You will ensure that a policy of non-discrimination be adhered to in every facet of the life of the Nursery. Children from ethnic minorities should be afforded every opportunity to maintain their cultural identity through the provision of suitable ethnic learning, play experiences and a respect for particular dietary and religious considerations.

You will ensure that all equipment, activities and learning experiences both indoors and outdoors are relevant to the developmental needs of the children in the group encouraging independence, self-motivation and eagerness to learn.

The successful candidate will possess a relevant qualification in childcare, or be willing to work towards one, and have knowledge of working with children between the ages of 6 weeks and 5 years. You will also have the ability to provide a secure and stimulating environment and work well as part of a team. 

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Closing Date: 23/05/2022

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and all CIW checks must be complete before employment can start.
 

Nyrs Feithrin Achlysurol 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu awyrgylch ac amgylchedd cynnes a chroesawgar sy’n caniatáu pob plentyn gael ei werthfawrogi a’i ddatblygu. Byddwch yn sicrhau y glynir at bolisi o beidio ȃ gwahaniaethu ym mhob agwedd o’r bywyd y Feithrinfa. Dylai plant o leiafrifoedd ethnig gael pob cyfle i gynnal eu hunaniaeth ddiwylliannol trwy ddarparu dysgu ethnig addas, profiadau chwarae a pharch at ystyriaethau dietegol a chrefyddol penodol. 

Sicrhau fod yr holl offer, gweithgareddau a phrofiadau dysgu y tu fewn a thu allan yn berthnasol i anghenion datblygu’r plant o fewn y grŵp gan annog annibyniaeth, hunan-gymhelliant ac awydd i ddysgu.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar gymhwyster perthnasol mewn gofal plant neu'n barod i weithio tuag at un. Bydd gennych hefyd wybodaeth am weithio gyda phlant rhwng 6 wythnos a 5 oed. Byddwch hefyd yn gallu darparu amgylchedd diogel ac ysgogol a gweithio’n dda fel rhan o dȋm. 

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth isod: 

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Dyddiad cau: 23/05/2022

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a rhaid i’r holl wiriadau Arolygiaeth Gofal Cymru fod yn gyflawn cyn y gall cyflogaeth dechrau.