Administrator (Within the Faculty of Specialist Vocational Education)

Pembrokeshire College has an exciting opportunity for an administrator to join our busy and dynamic Faculty of Specialist Vocational Education, providing administrative and financial support within the Faculty Management Team.

The SVE Faculty includes The Life Skills Academy, Public Services, Business & Accounting, Sport, Animal Care & Countryside and Creative and Performing Arts.

Salary Details:     £19,071 - £21,560 BAR £21,821 - £23,397 

Contract Type:      Salaried - Permanent

Working hours:   Full-time - 37 hours per week

Qualifications:   
Hold a relevant minimum level 2 qualification.  It is however highly desirable to hold a relevant level 3/4 qualification.  If not held, it is essential to undertake and achieve this within an agreed timescale.

You will be an experienced administrator who is highly proficient with the use of the Microsoft Office Suite, with recent experience of using Excel.  You will need to be proficient in minute-taking, pay great attention to detail, and have excellent grammar and spelling skills.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Sunday 29th May 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Gweinyddwr

(llawn amser– Parhaol)

(o fewn y Gyfadran Addysg Alwedigaethol Arbenigol)

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i weinyddwr ymuno â’n Cyfadran Addysg Alwedigaethol Arbenigol (SVE) brysur a deinamig, gan ddarparu cymorth gweinyddol ac ariannol o fewn Tîm Rheoli’r Gyfadran.

Mae’r Gyfadran SVE yn cynnwys yr Academi Sgiliau Bywyd, Gwasanaethau Cyhoeddus, Busnes a Chyfrifyddu, Chwaraeon, Gofal Anifeiliaid a Chefn Gwlad a’r Celfyddydau Creadigol a Pherfformio.

Manylion Cyflog:   £19,071 - £21,560 BAR £21,821 - £23,397

Math o Gontract:  Cyflogedig - Parhaol

Oriau gwaith: Llawn-amser - 37 awr yr wythnos

Cymwysterau:
Meddu ar gymhwyster lefel 2 gofynnol perthnasol. Fodd bynnag, mae'n ddymunol iawn meddu ar gymhwyster lefel 3/4 perthnasol. Os heb gymhwyster felly, mae'n hanfodol cyflawni hyn o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Byddwch yn weinyddwr profiadol sy'n hyddysg iawn yn y defnydd o gymwysiadau Microsoft Office, gyda phrofiad diweddar o ddefnyddio Excel. Bydd angen i chi fod yn hyddysg mewn cymryd cofnodion, rhoi sylw da i fanylion, a meddu ar sgiliau gramadeg a sillafu rhagorol.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad cau: Hanner nos, Nos Sul 29 Mai 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk