Gower College Swansea

Senior Compliance and Mentoring Officer (Work Based Learning)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£25,353.00 - £27,902.00 Per Annum
Posted
11 May 2022
Closes
23 May 2022
Ref
APR20220868
Job Function
Human Resources
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: SeniorWBLComplianceandMentoringOfficer-JDPS-May2022.doc

An exciting opportunity has arisen in the Work Based Learning team for an enthusiastic and proactive person to join the team. 

The role focuses on contributing to the full compliance of the Work Based Learning contract specifications in both Wales and England and to play a key role within the Contract Compliance team, providing comprehensive support and WBL mentoring to delivery partners (College Departments and External Sub-Contractors). 

You will be the Smart Assessor Champion, providing training & mentoring programmes, mentoring WBL practitioners and teams to ensure effective practice and promoting sector leading practice. 

With a Level 3 Assessor Award or equivalent and a Level 3 or above in Business Administration or a relevant discipline, you will also possess a PGCE/Cert.Ed or equivalent initial training qualification and Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification. 

You will have knowledge of setting up and maintaining accurate administration systems. 

With experience of developing internal and external team members, challenging poor practice when necessary, you will have a proven track record of delivering high quality apprenticeship programmes. 

You will have knowledge and experience of using e portfolio and WBL delivery and an understanding of external inspection processes. 

With leadership qualities you will be able to communicate complex processes simply and clearly, developing excellent working relationships and diplomatically managing challenges. 

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills. 

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).        

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Mentor (DSW) ac Uwch-swyddog Cydymffurfio

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: SeniorWBLComplianceandMentoringOfficer-JDPS-May2022(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn y tîm Dysgu Seiliedig ar Waith i berson brwdfrydig a rhagweithiol. 

Bydd y rôl yn canolbwyntio’n bennaf ar gyfrannu at gydymffurfiaeth â manylebau contractau Dysgu Seiliedig ar Waith Cymru a Lloegr, ac mi fydd gofyn i chi ddarparu cymorth cynhwysfawr a mentora partneriaid darparu (Adrannau’r Coleg ac Is-gontractwyr Allanol.) 

Byddwch yn gweithredu fel Hyrwyddwr Smart Assessor y Coleg, gan ddarparu rhaglenni mentora a hyfforddiant. Byddwch hefyd yn mentora ymarferwyr a thimau DSW i sicrhau ymarfer effeithiol a hybu arferion gorau’r sector. 

Bydd gennych Ddyfarniad Aseswr Lefel 3 a Lefel 3 neu uwch mewn Gweinyddu Busnes (neu ddisgyblaeth berthnasol), yn ogystal â TAR/Cert.Ed neu gymhwyster hyfforddi cyfatebol. Bydd gennych hefyd gymhwyster Lefel 2 (Gradd A-C) mewn Mathemateg a Saesneg. 

Byddwch yn gwybod sut i greu a chynnal a chadw systemau gweinyddu manwl gywir. 

Yn meddu ar brofiad o ddatblygu aelodau tîm mewnol ac allanol, ac yn gwybod sut i fynd i’r afael ag arferion gwael lle bo angen, bydd gennych brofiad o gyflwyno rhaglenni prentisiaeth o’r radd flaenaf. 

Bydd gennych wybodaeth a phrofiad o ddefnyddio e-bortffolios a chyflwyno DSW ac byddwch yn meddu ar ddealltwriaeth o brosesau arolygu allanol. 

Bydd gennych hefyd rhinweddau arwain a byddwch yn medru symleiddio prosesau cymhleth mewn modd syml a chlir, gan feithrin perthnasoedd gweithio rhagorol. Byddwch yn mynd i’r afael ag unrhyw heriau mewn ffordd ddiplomyddol. 

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.  

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth). 

Similar jobs

Similar jobs