Curriculum Area Manager - Engineering (Electronics, Motor Vehicle and Computing)

The Faculty of Engineering, Computing and Construction is looking for a Curriculum Area Manager for Engineering (to lead the areas of Electronics, Motor Vehicle and Computing).

Salary Details:               
Scale MS1– MS6 (£42,653 - £49,624 pro rata).  A contribution to relocation costs is available

Contract Type:            Salaried (Management) - Permanent

Hours of work:            Full time - 37 hours per week   

Holiday Entitlement:   
37 days plus statutory bank holidays & College efficiency closures (per annum)

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Sunday 29th May 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Rheolwr Maes Cwricwlwm—Peirianneg

(Electroneg, Cerbydau Modur a Chyfrifiadura)

Mae'r Gyfadran Peirianneg, Cyfrifiadura ac Adeiladu yn chwilio am Reolwr Maes Cwricwlwm ar gyfer Peirianneg (i arwain y meysydd Electroneg, Cerbydau Modur a Chyfrifiadura).

Manylion Cyflog:            
Graddfa MS1 – MS6 (£42,653 - £49,624 pro rata).  Mae cyfraniad at gostau adleoli ar gael

Math o Gontract:     Cyflogedig (Rheoli) - Parhaol

Oriau gwaith:        Llawn amser - 37 awr yr wythnos

Hawl Gwyliau:  
37 diwrnod ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau’r Coleg er effeithlonrwydd (y flwyddyn)

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad cau: Hanner nos, Nos Sul 29 Mai 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk