Gower College Swansea

Coffee Shop Supervisor

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£10.07 Per Hour
Posted
09 May 2022
Closes
19 May 2022
Ref
MAY20222640
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: CoffeeShopSupervisorGors-JDPS-April22.doc

33 hours per week, 34 weeks per year (term time only)

You will be responsible for the supervision of staff, stock ordering and rotation and the preparation and service of food and beverage.  You will be required to maintain excellent standards of cleanliness completing daily cleaning schedules and undertaking any additional cleaning duties as required. 

With a strong customer service background you will constantly strive to improve customer service. You will have an excellent awareness of food hygiene and will be required to work within EHO, COSHH and Health & Safety guidelines, ensuring all Environmental Health regulations are met in the management and operation of the cafe.  An important part of the role is ensuring that all due diligence paperwork is correctly maintained, for example temperature records taken for refrigerators and stock is correctly rotated dated and labelled.

With supervisory experience and knowledge and understanding of the systems and procedures within a catering/food/beverage environment you will have cash handling experience with the ability to operate cash registers in line with departmental guidelines. 

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Goruchwyliwr Siop Goffi (Gorseinon)

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: CoffeeShopSupervisor-JDPS(Cy).doc

33 awr yr wythnos

Amser tymor yn unig - 34 wythnos y flwyddyn
Byddwch yn gyfrifol am oruchwylio staff, archebu stoc a chylchdroi a pharatoi a gwasanaethu bwyd a diod. Bydd gofyn i chi gynnal safonau glanweithdra ardderchog gan gwblhau amserlenni glanhau dyddiol ac ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau glanhau ychwanegol yn ôl yr angen.

Gyda chefndir cryf o wasanaeth i gwsmeriaid, byddwch yn ymdrechu’n gyson i wella gwasanaeth cwsmeriaid. Gydag ymwybyddiaeth ardderchog o hylendid bwyd, bydd gofyn i chi weithio o fewn canllawiau’r EHO, COSHH ac Iechyd a Diogelwch. Sirhau bod holl reoliadau Iechyd yr Amgylchedd yn cael eu bodloni wrth reoli a gweithredu'r caffi. Rhan bwysig o'r rôl yw sicrhau bod yr holl waith papur diwydrwydd dyladwy yn cael ei gynnal a'i gadw'n gywir, er enghraifft cofnodion tymheredd a gymerir ar gyfer oergelloedd a stoc yn cael eu cylchdroi, eu dyddio a'u labelu'n gywir.

Gyda phrofiad o oruchwylio a gwybodaeth a dealltwriaeth o’r systemau a’r gweithdrefnau yn yr amgylchedd arlwyo/bwyd/diod, bydd gennych brofiad o drin arian parod gyda’r gallu i weithredu cofrestrau arian parod yn unol 

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Mae apwyntiadau'n amodol ar wiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth)

Similar jobs

Similar jobs