Gower College Swansea

Bid Writing Specialist

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£36,980.00 - £41,440.00 Per Annum
Posted
09 May 2022
Closes
19 May 2022
Ref
MAY20222638
Job Function
Finance
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ExternalFundingBidWriter-JDPSMay22.doc

An interesting and important new opportunity has arisen within Gower College Swansea’s External Funding department to prepare and submit quality and compelling grant, funding and tender applications for the College.

Working closely with the Head of Funding and Research, you will be responsible for content creation, supporting a regular programme of bids and tenders for European, Government and other external funds, and liaising with a wide range of teams within the College to develop high quality bids.

You will work with subject matter experts and our Commercial teams to understand and summarise lengthy documents and write engaging content utilising their specialist knowledge, in addition to developing and maintaining a library of information to continuously improve our submissions.

Educated to degree level or equivalent (preferably in English or another relevant subject), you will have excellent verbal and written communication skills along with previous experience in writing successful sales proposals and tender responses. Strong commercial acumen and interpersonal skills are essential.

With excellent organisational skills and the ability to work under pressure to deadlines to deliver planned outcomes, you will have a keen eye for presentation and be highly competent in the use of a range of Microsoft packages.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Arbenigwr Ysgrifennu Cais

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: ExternalFundingBidWriterAdvertJan22(CYM).docx

Mae cyfle newydd a chyffrous wedi codi yn adran Cyllid Allanol Coleg Gwyr Abertawe i baratoi a chyflwyno ceisiadau grant, cyllid a thendrau o’r radd flaenaf ar gyfer y Coleg.

Gan weithio’n agos â’r Pennaeth Cyllid Allanol ac Ymchwil, byddwch yn gyfrifol am greu cynnwys, cefnogi rhaglen reolaidd o geisiadau a thendrau ar gyfer rhaglenni a ariennir gan gyllid Ewropeaidd, y Llywodraeth neu gyllid allanol eraill, a chysylltu ag ystod eang o dimoedd o fewn y coleg i ddatblygu bidiau o ansawdd uchel.

Byddwch yn gweithio gydag arbenigwyr pwnc a’n timau masnachol i ddeall a chrynhoi dogfennau helaeth ac ysgrifennu cynnwys dengar sy’n gwneud y mwyaf o’u gwybodaeth arbenigol. Byddwch hefyd yn datblygu a chynnal ystod eang o wybodaeth i wella ein cyflwyniadau yn barhaus.

Bydd gennych radd neu gymhwyster cyfwerth (yn ddelfrydol mewn Saesneg neu bwnc perthnasol arall), sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig yn ogystal â phrofiad blaenorol o ysgrifennu cynigion gwerthu ac ymatebion tendro llwyddiannus. Mae sgiliau rhyngbersonol a chraffter masnachol yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Gyda sgiliau trefnu gwych a’r gallu i weithio dan bwysau i derfynau amser i gyflawni canlyniadau cynlluniedig, bydd gennych lygad dda am gyflwyno a byddwch yn gymwys i ddefnyddio amrywiaeth o becynnau Microsoft.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

 

Similar jobs

Similar jobs