Recruitment Administrator (Within the Department of Human Resources & Payroll)

We have an exciting opportunity for an enthusiastic Administrator to join the high performing Human Resources team.  You will support the Team with a wide range of administrative duties focussed on attracting and recruiting staff across all areas of the College.  You will lead the onboarding process of new staff and take responsibility for drafting and placing adverts, liaising with applicants and managers throughout the recruitment process, organising and co-ordinating selection days, undertaking a range of background checks for successful candidates and supporting with initial commencement and induction into the College. 

Salary Details:                   
BS12-18 (BAR) 19 - 21 £19,071 - £21,560 (BAR) £21,821 - £23,397 per annum

Contract Type:            Salaried - Permanent

Hours of Work:           Full-time (37 hours per week)

Holiday Entitlement:   
28 days pro rata (increasing to 32 days for 5 years + service)
plus 8 Bank Holidays & College closure days per annum

Qualifications:                  
Ideally you will hold a minimum level 3 qualification in a relevant subject and have prior experience of working in an administrative role.

You will be an excellent communicator both written and verbal.  You will have excellent IT and administrative skills and have great attention to detail.   You will be enthusiastic with a love of working with people.  Great customer service skills are essential.  You will be able to demonstrate an organised and structured approach to work and must have the ability to work towards and meet targets/deadlines working at a fast pace within an extremely busy working environment.

The role will be undertaken partly on site at Pembrokeshire College’s main campus but will require the successful candidate to work from home on a rota basis (potentially every other week or one week per month).

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Sunday 15th May 2022

We anticipate that interviews will take place on Thursday 26th May 2022 however, successful candidates will be notified of the interview date at least one week prior to the interviews taking place.

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Gweinyddwr Recriwtio

(O fewn yr Adran Adnoddau Dynol a Chyflogres)

Mae gennym gyfle cyffrous i Weinyddwr brwdfrydig ymuno â'r tîm Adnoddau Dynol sy'n perfformio'n dda. Byddwch yn cefnogi'r Tîm gydag ystod eang o ddyletswyddau gweinyddol sy'n canolbwyntio ar ddenu a recriwtio staff ar draws holl feysydd y Coleg. Byddwch yn arwain y broses o sefydlu staff newydd ac yn cymryd cyfrifoldeb am ddrafftio a gosod hysbysebion, cysylltu ag ymgeiswyr a rheolwyr drwy gydol y broses recriwtio, trefnu a chydlynu diwrnodau dethol, cynnal amrywiaeth o wiriadau cefndir ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus a chefnogi gyda’r broses gychwyn a sefydlu yn y Coleg.

Manylion Cyflog:        
BS12-18 (BAR) 19 - 21 £19,071 - £21,560 (BAR) £21,821 - £23,397 y flwyddyn

Math o Gontract:        Cyflogedig - Parhaol

Oriau Gwaith:              Llawn amser (37 awr yr wythnos)

Hawl Gwyliau:            
8 diwrnod pro rata (yn cynyddu i 32 diwrnod am 5 mlynedd a mwy o wasanaeth) ynghyd ag 8 gŵyl banc a diwrnodau cau'r Coleg y flwyddyn

Cymwysterau:            
Yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster lefel 3 o leiaf mewn pwnc perthnasol a phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl weinyddol.

Byddwch yn gyfathrebwr rhagorol yn ysgrifenedig ac ar lafar. Bydd gennych sgiliau TG a gweinyddol rhagorol gan roi llawer o sylw i fanylder. Byddwch yn egnïol ac yn frwdfrydig ac yn mwynhau gweithio gyda phobl. Mae sgiliau gwasanaeth cwsmer gwych yn hanfodol.  Byddwch yn gallu dangos agwedd drefnus a strwythuredig at waith a rhaid bod gennych y gallu i weithio tuag at a chwrdd â thargedau/terfynau amser gan weithio'n gyflym o fewn amgylchedd gwaith hynod o brysur.

Ymgymerir â’r rôl yn rhannol ar safle prif gampws Coleg Sir Benfro ond bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio o gartref ar sail rota (bob yn ail wythnos neu wythnos y mis o bosib).

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 15 Mai 2022

Rhagwelwn y cynhelir y cyfweliadau ddydd Iau 26 Mai 2022, fodd bynnag, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwybod am ddyddiad y cyfweliad o leiaf wythnos cyn cynnal y cyfweliadau.

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk