Gower College Swansea

Customer Service Assistant / Receptionist (Casual)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£9.90 - £10.26 Per Hour
Posted
27 Apr 2022
Closes
22 May 2022
Ref
APR20229860
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: CustomerServiceAssistant-JDPS-Feb22-re-adwithrevisedwelshlevel.docx

Gower College Swansea is currently looking to appoint a casual Customer Service Assistant to work on all campuses as and when required.  Based primarily at the reception areas, the key focus will be to act as the first point of contact for internal and external customers, both face to face and over the telephone, delivering excellent customer service and promoting Gower College Swansea.

You will be responsible for dealing with queries from staff, students, businesses and the general public both through face to face and over the telephone.  You will also undertake routine administrative duties as required such as filing, photocopying and managing incoming and outgoing mail.

You will have experience of working in a reception/customer service environment and hold a relevant NVQ Level 2 qualification or equivalent and GCSE Maths and English qualifications (Grade A-C). 

Speaking and listening Welsh language skills at level 2 are essential for this post, with a focus on customer service skills. We will provide training and support in Welsh Language skills.  You will be prepared to work flexibly where required.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid / Derbynnydd (Achlysurol)

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: CustomerServiceAssistant-JDPS-Feb22(CYM)2.docx

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am Gynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid achlysurol i weithio ar bob campws yn ôl yr angen.  Yn bennaf, bydd y swydd yn cynnwys gweithio yn y derbynfeydd, gyda ffocws penodol ar weithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i gwsmeriaid mewnol ac allanol. Bydd gofyn i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych i gwsmeriaid wyneb yn wyneb a thros y ffôn, gan hyrwyddo’r Coleg.

Byddwch yn gyfrifol am ddelio ag ymholiadau gan staff, myfyrwyr, busnesau a’r cyhoedd gan ddarparu gwasanaeth iddynt wyneb yn wyneb a thros y ffôn. Byddwch hefyd yn ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol (yn ôl yr angen) megis ffeilio, llungopïo a rheoli post sy’n dod i mewn a phost sy’n mynd allan.

Bydd gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd gwaith derbynfa/gwasanaeth cwsmeriaid ac yn meddu ar gymhwyster NVQ Lefel 2 (neu gymhwyster cyfatebol) perthnasol, ynghyd â chymwysterau TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (Graddau A-C).

Mae sgiliau siarad a gwrando Cymraeg lefel 2 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, gyda ffocws ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid. Byddwn yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth mewn sgiliau Cymraeg. Byddwch yn barod i weithio'n hyblyg lle bo angen.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.
Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc a disgwylir i holl staff y coleg lynu at yr ymrwymiad hwn. Gwneir penodiadau ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn ichi gofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Bydd penodiadau fel arfer yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog, gyda chynyddraddau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn benodol ar gwblhau 6 mis o wasanaeth). 

 

Similar jobs

Similar jobs