Curriculum Area Manager (Health & Childcare) (commencing September 2022)

The Health & Childcare Department at Pembrokeshire College has an exciting opportunity for an inspiring Curriculum Area Manager with vision and enthusiasm for the sector, to manage all aspects of its provision at levels 1, 2, 3 & 4. This is a vibrant department with strong, established links with businesses in the sector. The qualifications are popular with our young learners and is an area of growth, being a Welsh Government priority sector.

Salary Details:
Scale MS1– MS6 (£42,653 - £49,624 pro rata) A contribution to relocation costs is available

Contract Type: Salaried (Management) - Permanent

Hours of work: Full time - 37 hours per week

Holiday Entitlement:
37 days plus statutory bank holidays & College efficiency closures (per annum)

Qualifications:
• It is essential to hold a minimum level 5 qualification in a relevant field and; • Hold a recognised teaching qualification (such as PGCE), or other appropriate professional teaching qualification.
• If not already held, you will be supported to undertake and achieve a recognised management qualification during employment.  For those with teaching experience but no management qualification, we will offer a management training programme to be completed whilst in the role during the first 12 months.

Experience:
The ideal candidate will have:
• A proven track record of managing staff, learners, curriculum, resources and learning outcomes.
• Experience of managing learner behaviour and of tracking and monitoring systems.
• A good understanding of quality assurance processes.
• Experience of financial planning, managing budgets and resources.
• The ability to network and build successful relationships with employers and other key stakeholders to ensure the curriculum meets business needs and requirements.

We are looking for someone who is self-motivated, enthusiastic and comfortable working both independently and as part of a team. We expect excellent interpersonal and communication skills and you will need to have the proven ability to lead, motivate and support staff and learners towards achieving agreed goals. This role requires excellent people management skills, including the ability to reflect, make sound but swift decisions and adapt to the ever-changing educational environment. We will provide a mentor to work closely with the chosen candidate to support them during the first year in post which will commence in September 2022

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing date: Wednesday 18 May 2022 at 12 noon

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Rheolwr Maes Cwricwlwm (Iechyd a Gofal Plant) (yn dechrau Medi 2022)

Mae gan yr Adran Iechyd a Gofal Plant yng Ngholeg Sir Benfro gyfle cyffrous i Reolwr Maes Cwricwlwm ysbrydoledig sydd â gweledigaeth a brwdfrydedd dros y sector, i reoli pob agwedd ar ei darpariaeth ar lefelau 1, 2, 3 a 4. Mae hon yn adran fywiog gyda chysylltiadau sefydledig cryf â busnesau yn y sector. Mae’r cymwysterau yn boblogaidd gyda’n dysgwyr ifanc ac yn faes twf, gan ei fod yn un o sectorau blaenoriaeth Llywodraeth Cymru.

Manylion Cyflog:
Graddfa MS1 – MS6 (£42,653 - £49,624 pro rata) Mae cyfraniad at gostau adleoli ar gael

Math o Gontract: Cyflogedig (Rheoli) - Parhaol

Oriau gwaith: Llawn amser - 37 awr yr wythnos

Hawl Gwyliau:
37 diwrnod ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau’r Coleg er effeithlonrwydd (y flwyddy

Cymwysterau:

• Mae'n hanfodol meddu ar gymhwyster lefel 5 o leiaf mewn maes perthnasol;
• Meddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig (fel TAR), neu gymhwyster addysgu proffesiynol priodol arall.
• Cewch eich cefnogi i gyflawni cymhwyster rheoli cydnabyddedig yn ystod eich cyflogaeth os nad yn meddu ar gymhwyster felly.  I'r rhai sydd â phrofiad addysgu ond heb unrhyw gymhwyster rheoli, byddwn yn cynnig rhaglen hyfforddiant rheoli i'w chwblhau tra yn y rôl yn ystod y 12 mis cyntaf.

Profiad: Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol:

• Hanes profedig o reoli staff, dysgwyr, cwricwlwm, adnoddau a chanlyniadau dysgu.
• Profiad o reoli ymddygiad dysgwyr ac o systemau olrhain a monitro.
• Dealltwriaeth dda o brosesau sicrhau ansawdd.
• Profiad o gynllunio ariannol, rheoli cyllidebau ac adnoddau.
• Y gallu i rwydweithio a meithrin perthnasoedd llwyddiannus gyda chyflogwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill i sicrhau bod y cwricwlwm yn bodloni anghenion a gofynion busnes

Rydym yn chwilio am rywun sy'n hunan-gymhellol, yn frwdfrydig ac yn gyfforddus yn gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm. Disgwyliwn sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol a bydd angen i chi feddu ar y gallu profedig i arwain, ysgogi a chefnogi staff a dysgwyr tuag at gyflawni nodau cytunedig. Mae'r rôl hon yn gofyn am sgiliau rheoli pobl rhagorol, gan gynnwys y gallu i fyfyrio, gwneud penderfyniadau cadarn ond cyflym ac addasu i'r amgylchedd addysgol sy'n newid yn barhaus. Byddwn yn darparu mentor i weithio’n agos gyda’r ymgeisydd a ddewiswyd i’w cefnogi yn ystod y flwyddyn gyntaf yn y swydd a fydd yn dechrau ym mis Medi 2022

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad cau:  Dydd Mercher 18 Mai 2022 am 12 hanner dydd

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk