Electricians & Plumbers

We are looking for qualified Electricians & Plumbers!

Do you have a minimum level 3 qualification and at least 3 years industrial experience in your professional field?

Are you interested in a job that can be either full time or part time and worked flexibly around other commitments?

If you meet the above criteria, please get in touch on:

01437 753281

HR@pembrokeshire.ac.uk

We will provide all the training and support you need to become a fully qualified assessor and expert in the latest qualifications and assessment methods. 

Our competitive pay rates mean that once you have achieved fully qualified Assessor status you can attract a salary up to the top of the Assessor pay scale which is currently £29,808 pro rata.

Alongside excellent and flexible working terms and conditions, we also provide a generous holiday allowance and access to an excellent pension scheme and other health and wellbeing benefits.

The nature of the role means that you are able to work flexibly from home but will also meet regularly with employers and apprentices and their fellow team members in college and in the workplace.

With your help, we are able create a better workforce for the future generation!

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2017 all Workbased Learning Practitioners in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants. 

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Rydym yn chwilio am Drydanwyr a Phlymwyr cymwys!

Oes gennych chi o leiaf gymhwyster lefel 3 ac o leiaf 3 blynedd o brofiad diwydiannol yn eich maes proffesiynol?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn swydd a all fod yn llawn-amser neu'n   rhan-amser ac wedi gweithio'n hyblyg o amgylch ymrwymiadau eraill?

Os ydych yn bodloni'r meini prawf uchod, cysylltwch â ni ar:

01437 753281

HR@pembrokeshire.ac.uk

Byddwn yn darparu'r holl hyfforddiant a chefnogaeth sydd eu hangen arnoch i ddod yn aseswr cymwys ac arbenigwr yn y cymwysterau a'r dulliau asesu diweddaraf.

Mae ein cyfraddau cyflog cystadleuol yn golygu unwaith y byddwch wedi ennill statws Aseswr cwbl gymwys gallwch ddenu cyflog hyd at ben y raddfa gyflog Aseswr sydd ar hyn o bryd yn £29,295 pro rata (Dyfarniad cyflog o 1.75% yn yr arfaeth)

Ochr yn ochr â thelerau ac amodau gwaith rhagorol a hyblyg, rydym hefyd yn darparu lwfans gwyliau hael a mynediad at gynllun pensiwn rhagorol a buddion iechyd a lles eraill.

Mae natur y rôl yn golygu eich bod yn gallu gweithio'n hyblyg o gartref ond byddwch hefyd yn cwrdd â chyflogwyr a phrentisiaid a'u cyd-aelodau tîm yn y coleg ac yn y gweithle yn rheolaidd.

Gyda'ch cymorth chi, gallwn greu gweithlu gwell ar gyfer cenhedlaeth y dyfodol!

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2017, mae gofyn i bob Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau/Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk