Casual Engage Trainer in British Sign Language

Attachments
BSL Languge Tutor Engage - Welsh Job Pack.pdf
BSL Sign Language Tutor Engage - English Job Pack .pdf 

We are looking for an enthusiastic individual to join our established Engage Training team to deliver BSL courses. These part-time courses are looking to be delivered either during the day or evenings either face to face, virtually via google meet.

  • It is essential to hold a minimum level 3 BSL qualification It is essential upon appointment to hold a Teaching Qualification e.g. PGCE

You will be experienced in the use of British Sign Language and have knowledge and understanding of deaf culture.

Your Tasks:

  • Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend and/or virtually Pass on industry experience; transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments Supervise a work area to ensure safety is met

Role Requirements:

  • Someone who is enthusiastic and motivated who works well with others Natural ability to support and motivate An efficient, effective and proactive work ethic Experience gained in a skill (as listed above) Educated to a relevant Level 3/4 qualification (E.g NVQ/City & Guilds/VTCT) and hold a teaching qualification Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

For further information, please view the job information pack

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students. We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults. The above post is subject to an enhanced DBS disclosure for child and adult workforce.

We are actively seeking to improve representation from all sections of the community and promoting equality of opportunity. We welcome applications from everyone, including people from different backgrounds and communities, and of different ages. 

We are proud to be a Disability Confident Leader and we guarantee to interview anyone with a disability if their application meets the essential criteria for the post, and consider them on their abilities. We can also offer reasonable adjustments throughout the recruitment process. 

Please note there may be a requirement for a second stage interview or assessment.

Hyfforddwr Achlysurol Iaith Arwyddion Prydain £23.50 yr awr

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â'n tîm Hyfforddiant Engage sefydledig i gyflwyno cyrsiau Iaith Arwyddion Prydain. Mae'r cyrsiau rhan-amser hyn yn edrych i gael eu cyflwyno naill ai yn ystod y dydd neu gyda'r nos naill ai wyneb yn wyneb, yn rhithiol trwy google meet.

  • Mae'n hanfodol meddu ar gymhwyster Iaith Arwyddion Prydain (BSL) lefel 3 o leiaf Mae'n hanfodol ar benodiad i feddu ar Gymhwyster Addysgu e.e. TAR

Bydd gennych brofiad o ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain a gwybodaeth a dealltwriaeth o ddiwylliant byddar.

Eich Tasgau:

  • Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont ar Ogwr a/neu yn rhithiol Throsglwyddo profiad yn y diwydiant; trosglwyddo eich sgiliau a'ch gwybodaeth i raglenni dysgu ac asesiadau Goruchwylio maes gwaith i sicrhau bod diogelwch yn cael ei fodloni

Gofynion y Rôl:

  • Rhywun sy'n frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant sy'n gweithio'n dda gydag eraill Gallu naturiol i gefnogi a chymell Ethig waith effeithlon, effeithiol a rhagweithiol Profiad a enillwyd mewn sgil (fel y rhestrir uchod) Wedi'i addysgu i gymhwyster Lefel 3/4 perthnasol (e.e. NVQ/City & Guilds/VTCT) ac yn meddu ar gymhwyster addysgu Yn mwynhau meithrin perthnasoedd ymgysylltu gyda myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.

Am fwy o wybodaeth, gweler y pecyn gwybodaeth swydd 

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam.