Gower College Swansea

Built Environment Lecturer - Bank

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£14.61 - £26.73 Per Hour
Posted
27 Jan 2022
Closes
08 Feb 2022
Ref
JAN20222726
Job Level
Lecturer
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking. Attachments: Lecturer JD PS.doc

An opportunity has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to join the Built Environment team. The Built Environment is an aspiring department with a clear vision of delivering and inspiring. The student’s educational journey is at the heart of what we do. As a department we are continually adapting to an evolving industry and working towards the ‘green’ agenda.

The lecturer will be responsible for the development and delivery of a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year. A key priority for Gower College is ensuring excellence in teaching and learning.

The ideal candidate will be a confident communicator, who is enthusiastic and committed in inspiring and challenging all learners to achieve their potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly. A recognised teaching qualification is desirable but not essential. If you do not have a teaching qualification we will support you in your development in getting a PgCE.

The departments within the Built Environment are;

  • Plumbing
  • Electrical
  • Construction


Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Darlithydd Amgylchedd Adeiledig - Banc

Reference: JAN20224423

Expiry date: 23:59, 08 February 2022

Location: Abertawe/Llys Jiwbili

Salary: £14.61 - £26.73 Per Hour Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: GenericLecturer-JDPS(CYM).doc

Mae cyfle wedi codi i unigolyn profiadol, talentog a brwdfrydig ymuno â’r tîm Amgylchedd Adeiledig. Mae’r adran Amgylchedd Adeiledig yn uchelgeisiol ac mae gennym weledigaeth glir ar gyfer ein darpariaeth. Mae taith y dysgwr yn rhan hanfodol o’r hyn a wnawn. Fel adran, rydym yn addasu’n barhaus i ddal i fyny â diwydiant sy’n newid yn rheolaidd, ac rydym yn gweithio tuag at sicrhau agenda ‘werdd’.

Bydd y darlithydd yn gyfrifol am ddatblygu a darparu ystod eang o strategaethau addysgu, dysgu ac asesu, monitro cynnydd dysgwyr a darparu adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Un o flaenoriaethau allweddol y Coleg yw darparu addysgu a dysgu o’r radd flaenaf.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gyfathrebwr hyderus, yn frwdfrydig ac ymrwymedig i ysbrydoli a herio pob dysgwr i gyflawni ei botensial llawn. Bydd gennych sgiliau datrys problemau a threfnu gwych a byddwch yn barod i weithio oriau hyblyg. Mae cymhwyster addysgu cydnabyddedig yn ddymunol ond nid yn hanfodol. Os nad oed gennych gymhwyster addysgu, byddwn yn eich cefnogi i ennill TAR.Adrannau’r Amgylchedd Adeiledig;

  • Plymwaith
  • Trydanol
  • Adeiladu

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. )

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).