Lecturer in Electrical

Pembrokeshire College has an exciting opportunity within the Faculty of Engineering, Computing and Construction for a Lecturer in Electrical to be based at our Main Campus in Haverfordwest

Salary Details:  
Scale: MG1-UP1 (£26,911 - £38,680 pro rata) Opportunity to progress onto a further scale UP2-UP3 (£40,114 - £41,598 pro rata)

Hours of Work: 
Full Time - 37 hours per week
(equivalent to 835 annual teaching hours)

We welcome applications from those who are interested in fewer hours or part-time teaching.

Contract Type: Salaried - Permanent

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday, 13th February 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Darlithydd mewn Trydanol

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous o fewn y Gyfadran Peirianneg, Cyfrifiadura ac Adeiladu i Ddarlithydd Trydanol gael ei leoli ar ein prif gampws yn Hwlffordd.

Manylion Cyflog:             
Graddfa: MG1-UP1 (£26,911 - £38,680 pro rata)
Cyfle i symud ymlaen i raddfa bellach
UP2-UP3 (£40,114 - £41,598 pro rata)

Oriau Gwaith:
Llawn-Amser - 37 awr yr wythnos
(cyfwerth â 835 o oriau dysgu blynyddol)
Rydym yn croesawu ceisiadau gan rai sydd â diddordeb mewn llai o oriau neu ddysgu rhan-amser.

Math o Gontract:  Cyflog - Parhaol

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul, Chwefror 13, 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk