Business Administration Administrator

We have a new and exciting opportunity to join our Work Based Learning team!!

What we're looking for in you:

  • To manage a caseload of apprentices for all administrative purposes for the duration of the WBL programme To establish effective working relationships with internal and external parties Maintain database(s) with accurate information Distribution of certificates To assist with induction and enrolment processes To support the WBL department to achieve income contract and key performance targets. To provide excellent customer service. To undertake in-service training for professional development as and when required. To contribute to the Annual Self Assessment and Development Planning process. Complete a Business Administration Apprenticeship

You will have a minimum of 5 GCSEs at Grade 'C' or above or equivalent and must include English and Mathematics. With excellent organisational and IT skills, you will have the ability and confidence to work with administration systems.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work the children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Standard DBS disclosure for child and adult workforce.

Attachments: 2022-01-20 English Job Pack Business Admin Administrator.pdf

For more information, please click on the job information pack

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gweinyddwr Gweinyddiaeth Busnes (Uned Dysgu Seiliedig ar Waith) Mae gennym ni gyfle newydd a chyffrous i ymuno â'n tîm Dysgu Seiliedig ar Waith!!

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

  • Rheoli llwyth achosion at ddibenion gweinyddu hyd ddiwedd y rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith Sefydlu perthnasau gwaith effeithiol gyda phartïon mewnol ac allanol Cadw cronfeydd data gyda gwybodaeth gywir Dosbarthu tystysgrifau Cynorthwyo’r prosesau cynefino a chofrestru Cefnogi’r adran Dysgu Seiliedig ar Waith i gyflawni ei thargedau perfformiad Darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid Ymgymryd â hyfforddiant mewnol er datblygiad proffesiynol yn ôl yr angen Cyfrannu at y broses Cynllunio Datblygiad a Hunanasesu Blynyddol Cwblhau Prentisiaeth Gweinyddu Busnes

Attachments: 2022-01-20 Welsh Job pack Business Admin Administrator.pdf

Bydd gennych o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch neu gyfwerth, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Ynghyd â sgiliau trefnu a TG gwych, bydd y gallu a’r hyder gennych i weithio â systemau gweinyddu.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr.  Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn ddibynnol ar ddatgeliad DBS boddhaol. 

Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd