Curriculum Area Manager (Construction)

Are you looking for a management role with a future looking and high performing rural college based within the beautiful Pembrokeshire National Park area?

Pembrokeshire College is looking for an inspiring individual to manage the Curriculum Area, supporting staff and learners to achieve their full potential.  There are also new and exciting opportunities available to establish new curriculum and experiences for our learners.

We would welcome applications from experienced managers that do not have a construction background.

Salary Details:  
Scale MS1– MS6 (£42,653 - £49,624 pro rata)
A contribution to relocation costs is available

Contract Type:  Salaried (Management) - Permanent

Hours of work: Full time - 37 hours per week   

Holiday Entitlement: 
37 days plus statutory bank holidays & College efficiency closures
(per annum)

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Sunday 20th February 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Rheolwr Maes Cwricwlwm (Adeiladu)

Ydych chi’n chwilio am rôl reoli gyda choleg gwledig sy’n edrych i’r dyfodol ac sy’n perfformio’n dda wedi’i leoli yn ardal brydferth Parc Cenedlaethol Sir Benfro?

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am unigolyn ysbrydoledig i reoli’r Maes Cwricwlwm, yn cefnogi staff a dysgwyr i gyflawni eu llawn botensial. Mae yna hefyd gyfleoedd newydd a chyffrous ar gael i sefydlu cwricwlwm a phrofiadau newydd i’n dysgwyr.

Byddem yn croesawu ceisiadau gan reolwyr profiadol nad oes ganddynt gefndir adeiladu.

Manylion Cyflog:
Graddfa MS1 – MS6 (£42,653 - £49,624 pro rata) Mae cyfraniad at gostau adleoli ar gael

Math o Gontract: Cyflogedig (Rheolaeth) - Parhaol

Oriau gwaith: Llawn-amser - 37 awr yr wythnos

Hawl Gwyliau:
37 diwrnod ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnod cau er effeithlonrwydd y Coleg (y flwyddyn)

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 20 Chwefror 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk