Casual Hourly Paid Engage Trainer (Excel - for face to face delivery)

£23.50 - £25.00 an hour 

Our range of courses at Engage is expanding and if you are a trainer who is passionate, and who is an excellent communicator, we would love to hear from you. We are looking for casual trainers who have the right skills and experience to deliver high-quality training (including online) and share their knowledge, wisdom, and experience with students in order to assist them in obtaining a recognised qualification. 

Subject areas that we are looking for:-

Excel - for face to face delivery

These part-time courses are looking to be delivered during the evenings and/or weekends.

Your Tasks:

  • Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend. Pass on industry experience; transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments

And remember if you haven't had previous experience of being a tutor, but do have industry experience, we want to hear from you!

Role Requirements:

  • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others Proactive work ethic Natural ability to support and motivate An efficient & effective work ethic Educated to a Level 3/4 standard (E.g. NVQ/City & Guilds/VTCT) Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

For more information, please click the link below:

Job Information Pack

Hyfforddwr Engage Achlysurol a delir ar ôl yr awr (Pynciau Amrywiol)

£23.50 - £25.00 yr awr 

Mae ein hystod o gyrsiau yn Engage yn ehangu ac os ydych chi'n hyfforddwr sy'n angerddol, yn ddeinamig, ac sy'n gyfathrebwr rhagorol, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Rydym yn chwilio am hyfforddwyr achlysurol sydd â'r sgiliau a'r profiad cywir i ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel (gan gynnwys ar-lein) a rhannu eu gwybodaeth, eu doethineb a'u profiad gyda myfyrwyr er mwyn eu cynorthwyo i ennill cymhwyster cydnabyddedig.

Meysydd pwnc yr ydym yn chwilio amdanynt:

Excel -- ar gyfer cyflwyniad wyneb yn wyneb

Mae'r cyrsiau rhan amser hyn yn bwriadu i gael eu cyflwyno gyda'r nos a / neu ar benwythnosau.

Eich Tasgau:

  • Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ledled Pen-y-bont ar Ogwr. Trosglwyddo profiad diwydiant, trosglwyddo eich sgiliau a gwybodaeth i raglenni ac asesiadau dysgu 

A chofiwch, os nad oes gennych brofiad o fod yn diwtor, ond mae gennych brofiad diwydiannol, hoffem glywed gennych

Gofynion y Rôl:

  • Rhywun brwdfrydig a chreadigol sy’n gweithio’n dda ag eraill Ethig gwaith rhagweithiol Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi Ethig gwaith effeithlon ac effeithiol  Addysgedig i fyny at safon Lefel 3/4 (e.e. NVQ/City a Guilds/VTCT) Mwynhau datblygu perthnasau â myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd