Lecturer in Carpentry

Unqualified: £21,135 - £24,943 per annum (pro rata)

Qualified: £26,910 - £41,597 per annum (pro rata)

Full Time - Permanent

You will plan, develop, deliver and evaluate the curriculum content of learning programmes providing excellent training across a range of full and part time programmes. You will have the ability to teach a wide range of both practical and theory topics across a range of levels.

You will possess a minimum of a Level 3 qualification in Wood Occupations together with a PGCE Certificate, or be prepared to obtain this, along with a good range of Carpentry skills and knowledge. With excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population you will be passionate about motivating all learners.

For further information, please view the job information pack

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

We are actively seeking to improve representation from all sections of the community and promoting equality of opportunity.  We welcome applications from everyone, including people from different backgrounds and communities, and of different ages. 

We are proud to be a Disability Confident Leader and we guarantee to interview anyone with a disability if their application meets the essential criteria for the post, and consider them on their abilities. We can also offer reasonable adjustments throughout the recruitment process. 

Please note there may be a requirement for a second stage interview or assessment.

Darlithydd Saernïaeth 

Digymhwyster: £21,135 - £24,943 y flwyddyn (pro rata)

Cymwysedig: £26,910 - £41,597 y flwyddyn (pro rata)

Llawn Amser - Parhaol

Byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn darparu ac yn gwerthuso cynnwys cwricwlwm y rhaglenni dysgu gan ddarparu hyfforddiant rhagorol ar draws ystod o raglenni llawn a rhan-amser. Bydd gennych y gallu i ddysgu amrywiaeth o bynciau ymarferol a theori ar draws ystod o lefelau.

Byddwch gennych o leiaf cymhwyster Lefel 3 mewn Galwedigaethau Pren, yn ogystal â Thystysgrif TAR, neu byddwch yn barod i gyflawni hyn, ynghyd  ystod dda o sgiliau a gwybodaeth Saernïaeth. Gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i uniaethu ? phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr, byddwch chi’n angerddol am ysgogi pob dysgwr. 

Am wybodaeth bellach, edrychwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig  boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a bydd rhaid i chi gofrestru fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam.