Site Services Technician (Learner Behaviour)

Pembrokeshire College is currently looking for a Site Services Technician to join a busy team based in the Estates Department. As a Site Services Technician during term time you will  take a lead role in encouraging positive student behaviour and adherence to behaviour standards around campus. 

Outside of term time you will  join the College’s 7 day per week rota  (below) and undertake a range of duties connected with the operation of the College’s main campus and satellite buildings (including security and basic maintenance). 

Due to a gender under representation within the team, female applicants are particularly welcome.

Salary Details: BS10 Fixed (£18,637 per annum)    

Contract Type:  Salaried - Permanent    

Hours of work: Full-time (37 hours per week - equating to 5 working days per week)

Term Time:  8.45am —5.00pm Monday—Friday                           

Non Term Time: 
Joining a 7 calendar day rota working between the hours of 5.45am - 11.30pm

Holiday Entitlement: 
28 days Annual Leave plus 8 Bank Holidays per annum

Qualifications:  
If you do not hold the required valid basic First Aid certificate and SIA Front Licence Pembrokeshire College will support you to achieve these within an agreed timescale.

It is desirable to hold a relevant level 3 qualification.

Experience:
Previous experience of working with young adults  is highly desirable. Experience of  a security or maintenance role would also be welcome as would a good level of IT skills and knowledge of the Microsoft Office suite of software.               

To be successful you must have excellent communication skills, and be friendly and approachable. You must feel comfortable in engaging directly with students on a daily basis and be able to vary your approach dependent on the situation to achieve a positive outcome, whilst always being firm but fair.

You must be flexible, both in term time and non term time in order to meet the needs of the College, including; commercial events, pantomime events, leisure facilities and breakfast clubs. The rota is agreed at the start of each academic term- please note, this may be subject to change. 

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 6th February 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Technegydd Gwasanaethau Safle (Ymddygiad Dysgwyr)

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am Dechnegydd Gwasanaethau Safle i ymuno â thîm prysur sydd wedi'i leoli yn yr Adran Ystadau. Fel Technegydd Gwasanaethau Safle yn ystod y tymor  byddwch yn cymryd rôl arweiniol wrth annog ymddygiad cadarnhaol myfyrwyr a chadw at safonau ymddygiad o amgylch y campws.

Y tu allan i’r tymor, byddwch yn ymuno â rota 7 diwrnod yr wythnos y Coleg (isod) ac yn ymgymryd ag ystod o ddyletswyddau sy'n gysylltiedig â gweithredu prif gampws ac adeiladau lloeren y Coleg (gan gynnwys diogelwch a chynnal a chadw sylfaenol).

Mae croeso arbennig i ymgeiswyr benywaidd gan nad oes cynrychiolaeth ddigonol o ferched  yn y tîm ar hyn o bryd.

Manylion Cyflog: BS10 Sefydlog (£18,637 y flwyddyn)

Math o Gontract: Cyflog - Parhaol

Oriau gwaith:
lawn-amser (37 awr yr wythnos - sy'n cyfateb i 5 diwrnod gwaith yr wythnos)

Yn ystod y tymor: 
8.45yb —5.00yp  Llun - Gwener

Tu allan i’r tymor: 
Yn ymuno â rota 7 diwrnod calendr sy'n gweithio rhwng 5.45yb a 11.30yh

Hawl Gwyliau:
28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 Gwyl Banc y flwyddyn

Cymwysterau:
Os nad oes gennych y dystysgrif Cymorth Cyntaf sylfaenol ddilys a Thrwydded Flaen SIA bydd Coleg Sir Benfro yn eich cefnogi i gyflawni'r rhain o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Mae'n ddymunol bod â chymhwyster lefel 3 perthnasol.

Profiad:
Mae profiad blaenorol o weithio gydag oedolion ifanc yn ddymunol iawn. Byddai profiad o rôl diogelwch neu gynnal a chadw hefyd yn cael ei groesawu ynghyd â lefel dda o sgiliau TG a gwybodaeth am feddalwedd Microsoft Office.

I fod yn llwyddiannus rhaid bod gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol, a bod yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd atynt. Rhaid i chi deimlo'n gyffyrddus wrth ymgysylltu'n uniongyrchol â myfyrwyr yn ddyddiol a gallu amrywio eich dull yn dibynnu ar y sefyllfa i sicrhau canlyniad cadarnhaol, gan fod yn gadarn ond yn deg bob amser.

Rhaid i chi fod yn hyblyg, yn ystod y tymor a tu allan i’r tymor er mwyn diwallu anghenion y Coleg, gan gynnwys; digwyddiadau masnachol, digwyddiadau pantomeim, cyfleusterau hamdden a chlybiau brecwast. Cytunir ar y rota ar ddechrau pob tymor academaidd - noder y gallai hyn newid.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 6 Chwefror 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk