Gower College Swansea

Digital Marketing Apprentice

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£8.90 Per Hour
Posted
17 Jan 2022
Closes
27 Jan 2022
Ref
JAN20221543
Job Function
Sales and Marketing
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: DigitalmarketingApprentice-JDPS.docx

An exciting opportunity has arisen for a Digital Marketing apprentice to provide marketing support to the Employer Engagement team by maximising effectiveness of all campaigns.

The role will also include preparation for events, including invitations, sourcing of audio/ visual equipment, coordination of speakers, as well as attendance at the event to ensure its success.

During your apprenticeship you will complete a Level 3 Digital Marketing qualification.  If you do not already have GCSEs in Maths and English grades A – C, you will be required to achieve Essential Skills Wales qualifications in Communication and Number at level 2 during your apprenticeship. 

You will have an awareness of social media platforms and an interest in marketing.  You will have a polite, friendly and flexible approach to work and have the ability to work independently and proactively, using initiative and managing your own work and time effectively.

The ability to establish and sustain good professional relationships and effective working relationships with a range of partners and colleagues at a variety of levels will also be a requisite for this post.

If you are a graduate in Marketing, Digital Marketing or Social Media, you will not be eligible to apply for this apprenticeship.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Fixed term apprenticeship for up to 2 years

Prentis Marchnata Digidol

Reference: JAN20221540

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: DigitalmarketingApprentice-JDPS(CYM).docx

Mae cyfle cyffrous wedi codi i brentis Marchnata Digidol ddarparu cymorth i’r Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr drwy wneud y mwyaf o effeithiolrwydd pob ymgyrch.

Byddwch hefyd yn paratoi ar gyfer digwyddiadau, gan gynnwys creu gwahoddiadau, trefnu offer sain/gweledol, cydlynu siaradwyr yn ogystal â sicrhau bod digon o bobl yn mynychu digwyddiadau er mwyn sicrhau llwyddiant.

Yn ystod eich prentisiaeth, byddwch yn cwblhau cymhwyster Lefel 3 mewn Marchnata Digidol. Os nad oes gennych TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (Gradd A-C), bydd gofyn i chi gwblhau cymwysterau Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Rhifedd yn ystod eich prentisiaeth. 

Bydd gennych ymwybyddiaeth o blatfformau cyfryngau cymdeithasol a diddordeb mewn marchnata. Bydd gennych hefyd ymagwedd foesgar, gyfeillgar a hyblyg at waith a’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun ac yn rhagweithiol, gan ddefnyddio menter i reoli amser a’ch llwyth gwaith yn effeithiol.

Mae’r gallu i feithrin a chynnal perthnasoedd proffesiynol a gweithio ag ystod eang o bartneriaid a chydweithwyr ar amrywiaeth o lefelau yn hanfodol.

Os oes gennych radd mewn Marchnata, Marchnata Digidol neu’r Cyfryngau Cymdeithasol, ni fyddwch yn gymwys i wneud cais.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Prentisiaeth tymor penodol am hyd at 2 flynedd.