Casual Community Learning Tutors (Flower Arranging)

Part-Time Community Learning Tutors  £15.00 per hour

Attachments

Job Information Pack.pdf

Pecyn gwybodaeth swydd.pdf

Do you have a passion, skill or skills that you want to share with us? We are looking for enthusiastic and motivated individuals to pass on their knowledge, wisdom and experience to help students gain an Agored Cymru recognised qualification. These part-time courses are looking to be delivered either during the day or evenings.

Your Tasks:

  • Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend or virtually.  Pass on industry experience; transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments Supervise a work area to ensure safety is met

We are looking for individuals who would like to pass on their knowledge and skills in the following subject areas:

Flower Arranging

And remember if you haven't had previous experience of being a tutor, but do have industry experience, we want to hear from you!

Role Requirements:

  • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others Proactive work ethic Natural ability to support and motivate An efficient & effective work ethic Experience gained in a skill (as listed above) Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

*PLEASE INDICATE WHAT AREAS YOU ARE INTERESTED IN DELIVERING IN YOUR APPLICATION*

Tiwtoriaid Dysgu yn y Gymuned Ran amser £15.00 yr awr

Oes gennych chi awch, sgil neu sgiliau yr hoffech eu rhannu gyda ni? Rydyn ni’n chwilio am unigolion brwdfrydig ac awyddus i drosglwyddo eu gwybodaeth, eu doethineb a’u profiad i helpu myfyrwyr ennill cymhwyster a gydnabyddir gan Agored Cymru. Bwriedir cyflwyno’r cyrsiau rhan-amser hyn naill ai yn ystod y dydd neu yn y nosweithiau.

Eich Tasgau:

  • Cynllunio, paratoi a darparu cyrsiau byr ar draws Penybont neu trwy ddarparu ar-lein. Trosglwyddo eich profiad o’r diwydiant, eich sgiliau a’ch gwybodaeth i raglenni dysgu ac asesiadau Goruchwylio man gweithio er mwyn sicrhau diogelwch

Rydym hefyd yn chwilio am unigolion a hoffai drosglwyddo eu gwybodaeth a'u sgiliau yn y meysydd pwnc canlynol:

Trefnu Blodau 

A chofiwch, os nad oes gennych brofiad o fod yn diwtor, ond mae gennych brofiad diwydiannol, hoffem glywed gennych!

Gofynion y Rôl:

  • Rhywun brwdfrydig a chreadigol sy’n gweithio’n dda ag eraill Ethig gwaith rhagweithiol Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi Ethig gwaith effeithlon ac effeithiol Profiad o sgiliau penodol (fel y rhestrwyd uchod) Mwynhau datblygu perthnasau â myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.

*NODWCH AR EICH CAIS YM MHA FEYSYDD YR HOFFECH WEITHIO*