Learning Support Assistants

Approximate salary based on a full year worked from September 2021 - Aug 2022 would be £12,053 per annum. The actual salary will be based on the number of Term Time Only weeks worked.

7 x 30 hour, term time only posts available

You will support students with additional learning needs, in the classroom and in other learning environments, assisting with their physical and emotional well-being and learning support requirements. This may include providing practical support, personal care, note-taking, reading, prompting/scribing and/or notetaking support. With a relevant Level 2 qualification, you will have experience working with people with additional learning needs/physical disabilities who may require support and assistance to achieve their full potential. You will have good IT, communication and note-taking skills and be prepared to work flexibly. Registration as an FE Learning Support worker with the Education Workforce Council (EWC) is a requirement for these roles and needs to be in place before the successful candidates can start. (Information Regarding EWC Registration)

Attachments 2021-12-14 Pecyn Gwybodaeth am Swydd.pdf2021-12-14 Job Information Pack LSAs.pdf

For more information relating to the role please click on the job information pack

  Cynorthwyydd Cymorth Dysgu - Amser Tymor Yn Unig

Tymor Penodol tan 31ain Awst 2022 

Graddfa Gyflog 1 - £18,688 pro-rata

(£9.686 yr awr)

Byddai’r cyflog bras yn seiliedig ar flwyddyn lawn a weithiwyd rhwng Medi 2021 - Awst 2022 yn £12,053 y flwyddyn. Bydd y cyflog gwirioneddol yn seiliedig ar yr wythnosau Amser Tymor yn Unig a weithiwyd.

7 x 30 awr, swydd amser tymor yn unig ar gael 

Byddwch yn cefnogi dysgwyr gydag anghenion dysgu ychwanegol, yn y dosbarth ac mewn ardaloedd dysgu eraill, yn cynorthwyo gyda’u gofynion lles corfforol ac emosiynol a chymorth dysgu. Gall hyn cynnwys darparu cymorth ymarferol, gofal personol, cymryd nodiadau, darllen, annog / ysgrifennu a / neu roi cefnogaeth i gymryd nodiadau. Gyda chymhwyster Lefel 2 perthnasol, bydd gennych brofiad o weithio gyda phobl gydag anghenion dysgu ychwanegol/anableddau corfforol a all fod angen cefnogaeth a chymorth i gyflawni eu potensial llawn. Bydd gennych sgiliau TG, cyfathrebu a chymryd nodiadau da a bod yn barod i weithio’n hyblyg. Mae cofrestru fel gweithiwr Cymorth Dysgu Addysg Bellach gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC) yn ofyniad ar gyfer y rolau hyn ac mae angen iddo fod ar waith cyn y gall yr ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau. (Gwybodaeth Ynghylch Cofrestru EWC)

Am fwy o wybodaeth am y rôl cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.