Gower College Swansea

Job Coach - Project Search

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,208.00 - £23,086.00 Per Annum, Pro Rata
Posted
11 Jan 2022
Closes
24 Jan 2022
Ref
SEP20213560
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Duration:Until 31st August 2022

37 hours per week, 40 weeks per year (term time only)

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: JobCoach(ProjectSearch)-JDPSNov2021.docx

An exciting opportunity has arisen to provide training and support to a group of interns with additional learning needs (ALN) at host business workplaces.

Using job coaching techniques, you will teach the essential tasks/skills of the job and support young people’s development towards employability and independence.  Working with the interns and relevant stakeholders, you will identify and seek appropriate support and employment consistent with their interests and skills. 

You will be responsible for the induction and ongoing assessment of the interns’ progress, providing regular feedback to interns and team members, co-ordinating job coaching and completing necessary evaluations and reports.

With a level 3 qualification and five GCSEs including Maths and English (Grade A-C) or equivalent, you will have excellent organisation and problem solving skills, along with the ability to positively influence and motivate a diverse range of interns.

Experience of supporting initial assessments and delivering employment skills will be required, as well as an understanding of the barriers to training and employment for students with ALN and appropriate reasonable adjustments.

In addition, you will have excellent interpersonal skills and communication skills to liaise effectively internally and externally with stakeholders.

Flexibility and the ability to travel locally to different work placement sites as necessary is essential.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Hyfforddwr Swyddi (Chwilio Prosiect)

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: JobCoach(ProjectSearch)-JDPSNov2021(CYM).docx

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddarparu hyfforddiant a chymorth i grwp o interniaid ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) mewn gweithleoedd busnes.

Gan ddefnyddio technegau hyfforddi swyddi, byddwch yn addysgu tasgau/sgiliau hanfodol ac yn cefnogi datblygiad pobl ifanc tuag at annibyniaeth a chyflogaeth. Gan weithio gyda’r interniaid a rhanddeiliaid perthnasol, byddwch yn nodi a cheisio cymorth a chyflogaeth sy’n berthnasol i ddiddordebau a sgiliau pob unigolyn. 

Byddwch yn gyfrifol am sefydlu ac asesu cynnydd interniaid, darparu adborth yn rheolaidd i interniaid ac aelodau o’r tîm, cydlynu gwaith hyfforddi swyddi a chwblhau gwerthusiadau ac adroddiadau angenrheidiol.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 3 a 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg (gradd C neu uwch) neu’r cyfwerth, sgiliau trefnu a datrys problemau gwych ynghyd â gallu i ddylanwadu’n bositif ar ystod eang o interniaid, gan eu hysbrydoli.

Bydd angen i chi feddu ar brofiad o asesu cychwynnol a darparu sgiliau cyflogaeth, a bydd gennych ddealltwriaeth o’r rhwystrau i hyfforddiant a chyflogaeth mewn perthynas â myfyrwyr ag ADY.

Yn ogystal, bydd gennych sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu gwych i gysylltu’n fewnol ac allanol yn effeithiol â rhanddeiliaid.

Mae hyblygrwydd a’r gallu i deithio i wahanol safleoedd gwaith yn ôl y gofyn yn hanfodol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs