Gower College Swansea

Cleaner (Tycoch)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£9.90 Per Hour
Posted
10 Jan 2022
Closes
23 Jan 2022
Ref
NOV20218053
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: Cleaner-JDPS.doc

 Tycoch Campus - 16 hours per week, 38 weeks per annum
 Pro-rata salary: £6,962 per annum. 

 Shift Pattern: 6:00am - 09:00am 

Gower College Swansea is currently looking for individuals to join its busy cleaning teams.

You will be responsible for ensuring that college cleanliness is maintained on a daily basis.  Duties will involve general cleaning of all college areas including the use of mops, vacuum cleaners and electrical buffers and polishers.   

Previous cleaning experience is preferred however training will be provided.

A knowledge of Health & Safety issues and Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) would be advantageous.

The College is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff to share this commitment. The successful candidate will be required to have an Enhanced DBS check (formerly known as CRB) in line with the government’s safer recruitment guidelines.

These are permanent posts with an attractive benefits package including LGPS pension scheme and generous holiday entitlement.

The College also values the diversity of its workforce and welcome applications from all sections of the community.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Glanhawyr (Tycoch)

Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Campws Tycoch - 16 awr yr wythnos, 38 wythnos y flwyddyn
Cyflog pro-rata: £6,962 
Patrwm Sifftiau: 6:00 am - 09:00 am

Mae Coleg Gwyr Abertawe am recriwtio nifer o unigolion i ymuno â’i dimau glanhau prysur.

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod glanweithdra’r coleg yn cael ei gynnal yn ddyddiol. Bydd dyletswyddau’n cynnwys gwaith glanhau cyffredinol yn holl fannau’r coleg gan gynnwys defnyddio mopiau, sugnwyr llwch a dyfeisiau byffro a chaboli trydanol.  

Byddai profiad glanhau blaenorol yn ddymunol ond bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

Byddai gwybodaeth am faterion Iechyd a Diogelwch a Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH) yn fanteisiol.

Mae’r Coleg yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae’n disgwyl i’r holl staff rannu’r ymrwymiad hwn. Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (CRB gynt) yn unol â chanllawiau recriwtio mwy diogel y llywodraeth.

Swyddi parhaol yw'r rhain gyda phecyn buddion deniadol gan gynnwys Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a gwyliau hael.

Mae’r Coleg hefyd yn gwerthfawrogi amrywiaeth ei weithlu ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.

Nodwch yn eich datganiad ategol pa gampws a pha batrwm sifft yr hoffech wneud cais amdano.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

 

Similar jobs

Similar jobs