Gower College Swansea

Learner Services and Quality Administrative Assistant (WBL) (Maternity Cover)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£19,090 Per Annum
Posted
07 Jan 2022
Closes
20 Jan 2022
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: LearningServicesQualityAdministrativeAssistant-JDPS.doc

Gower College Swansea is currently looking for an enthusiastic and motivated administrator to support the Learner Services & Quality team by ensuring all WBL Apprentices undertake WEST (Welsh Essential Skills Toolkit) assessment prior to starting with the college and to provide a comprehensive and efficient service supporting the accurate record keeping and administration requirements of the Work Based Learning Department.

Knowledge of setting up and maintaining accurate administration systems is essential, together with knowledge of Microsoft Office.

Educated to Level 3 or equivalent in Business Administration you will possess excellent organisational skills with the ability to prioritise workloads effectively and be accurate in your work and have excellent attention to detail.  You will also hold a level 2 (GCSE Grade A-C) or equivalent in Maths and English.

You will demonstrate excellent organisational abilities and work effectively under pressure to meet deadlines.  With the ability to communicate effectively at all levels you will enjoy working as part of a team in a busy office environment.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwyydd Gweinyddol Gwasanaethau Dysgwyr ac Ansawdd (Cyfnod Mamolaeth)

Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: LearningServicesQualityAdministrativeAssistant-JDPS(CYM).doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am weinyddydd brwdfrydig i gefnogi’r Tîm Gwasanaethau Dysgwyr ac Ansawdd i sicrhau bod pob prentis DSW yn ymgymryd ag asesiad WEST (Sgiliau Hanfodol Cymru) cyn dechrau gyda’r coleg. Bydd deiliad y swydd hefyd yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr ac effeithlon sy’n diwallu anghenion cadw cofnodion a gweinyddol yr Adran Ddysgu Seiliedig ar Waith.

Mae profiad o ddechrau a chynnal a chadw systemau gweinyddu manwl yn hanfodol, ynghyd â gwybodaeth am Microsoft Office 365.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 3 neu’r cyfwerth mewn Gweinyddu Busnes, sgiliau trefnu gwych, gallu i flaenoriaethu llwyth gwaith yn effeithiol, llygad dda am fanylder a’r gallu i gynhyrchu gwaith cywir. Bydd hefyd gennych lefel 2 (Gradd A-C TGAU) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg.

Byddwch yn meddu ar sgiliau trefnu gwych ac yn medru gweithio’n effeithiol dan bwysau i fodloni terfynau amser. Byddwch hefyd yn gallu cyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel a byddwch yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm mewn amgylchedd swyddfa prysur.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.)

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

 

Similar jobs

Similar jobs