Gower College Swansea

Lecturer in Engineering

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,136.00 - £41,598.00 Per Annum
Posted
07 Jan 2022
Closes
20 Jan 2022
Ref
DEC20215804
Subject Area
Engineering
Job Level
Lecturer
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: LecturerinEngineering-JDPS.docx

An exciting appointment has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to teach Engineering up to level 5. The ideal candidate should possess a suitable degree and higher degree and have experience of teaching a range of engineering related topics in a post-16 setting.  A recognised teaching qualification is desirable. 

Working as part of a team, you will develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year.  Ensuring excellence in teaching and learning is a key priority for the College and you will be expected to make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this subject area. 

As a confident communicator, you need to be an enthusiastic and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly.

This is a superb opportunity for a first class applicant to join an established department and work in a College with an excellent reputation for successful outcomes.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

2 x 0.5 or can be Full Time contract for the right candidate

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 


Darlithydd mewn Peirianneg

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: LecturerinEngineering-JDPS(CYM).docx

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, dawnus a brwdfrydig addysgu cwrs Peirianneg hyd at lefel 5. Fe ddylai’r ymgeisydd delfrydol feddu ar radd addas, gradd uwch a phrofiad o addysgu ystod o bynciau sy’n gysylltiedig â pheirianneg (mewn amgylchedd ôl-16).  Byddai meddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig yn ddymunol.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn datblygu a defnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu. Byddwch yn monitro cynnydd dysgwyr ac yn cynnig adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn. Mae sicrhau ardderchowgrwydd mewn dysgu ac addysgu yn flaenoriaeth allweddol i’r Coleg, a bydd disgwyl i chi wneud cyfraniad llawn i gyfarfodydd tîm a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd cyffredinol y maes pwnc hwn.

Yn gyfathrebwr clir a hyderus, bydd angen i chi fod yn frwdfrydig ac ymroddgar, gan feddu ar allu i ysbrydoli, herio ac ysgogi dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau da iawn a bydd angen i chi fod yn barod i weithio’n hyblyg.

Dyma gyfle gwych i ymgeisydd o’r radd flaenaf ymuno ag adran sefydledig a gweithio mewn Coleg sydd ag enw da iawn am ganlyniadau llwyddiannus.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

2 x 0.5 neu gontract Amser Llawn i’r ymgeisydd addas

 

More searches like this